Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1452 (2015-2016)
Innlevert: 16.08.2016
Sendt: 16.08.2016
Besvart: 24.08.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Hva vil statsråden gjøre for å sikre forsvarlig bemanning for fødende kvinner i fremtiden?

Begrunnelse

I sommer har vi på nytt hørt at bemanningen på norske fødeavdelinger er for lav. Ifølge Jordmorforbundet fører dette til at enkelte kvinner føder alene, og til at jordmødrene ikke klarer å følge opp anbefalingen fra Helsedirektoratets veileder "Et trygt fødetilbud - Kvalitetskrav til fødselsomsorgen, 2010", om at «alle fødende skal ha en jordmor hos seg så tidlig som mulig i aktiv fase av fødselen og til fødselen er over.»
Helseministeren har ved flere tidligere anledninger svart at bemanningen er forsvarlig. Det virker å være uenighet om faktagrunnlaget for om og hva økte fødsler på sommeren faktisk skyldes. Videre virker det å være et stort sprik i oppfatningen av hva som er virkeligheten for fødende kvinner mellom jordmødrene på den ene siden og ledelsene i de ulike helseforetakene og Helse- og omsorgsdepartementet. Dette skaper stor usikkerhet blant kvinner og deres pårørende i en allerede sårbar situasjon.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Tradisjonelt har sesongvariasjonene i fødselstall vært slik at det har vært flest fødsler om våren, men dette har endret seg de senere årene. I 2015 var det 35 % flere fødsler i juli måned enn i desember. Det endrede mønsteret for sesongvariasjoner har vært satt i sammenheng med ordningen med ett barnehageopptak i året. I tillegg til disse sesongvariasjonene er det betydelige dag-til-dag variasjoner i fødselstall som skyldes at fødsler i liten grad lar seg planlegge.
Disse forholdene gjør det krevende å bemanne fødeavdelinger. Det vil ikke være riktig å pålegge helseforetakene dimensjonere grunnbemanningen ut fra toppene i fødselstall. Men helseforetakene må ha bemanningsplaner som gjør dem i stand til å følge opp kvalitetskravene når fødselstallet varierer, og sikre at ingen kvinner føder alene. Det siste er selvsagt helt uakseptabelt.
Det er helseforetakene som har ansvaret for å sikre forsvarlig bemanning. Jeg følger denne saken nøye i min dialog med de regionale helseforetakene. Jeg har bedt om en foreløpig tilbakemelding om erfaringene med jordmorbemanningen i sommer, og vil avklare om det er ulik virkelighetsoppfatning mellom jordmororganisasjonene og ledelsen av fødeinstitusjonene. Jeg har også bedt om en tilbakemelding om hvilke tiltak som er planlagt eller iverksatt for å møte topper i aktivitet.
Et annet viktig tiltak for å lette presset på fødeavdelingene er at vi nå utvider retten til barnehageplass etter fylte ett år til også å gjelde barn født i september og oktober. På sikt kan dette føre til færre fødsler midt på sommeren.