Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1456 (2015-2016)
Innlevert: 17.08.2016
Sendt: 17.08.2016
Besvart: 24.08.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble 5. desember 2008 opprettet ved kongelig resolusjon i statsråd. Vernevedtaket omfatter et areal på ca. 147,7 kvadratkilometer, og området er landets klart største skogreservat.
Hvor mye har staten utbetalt i henholdsvis erstatning og andre omkostninger i forbindelse med opprettelsen av naturreservatet fordelt på de tre kommunene Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal?

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Staten har utbetalt til sammen ca. 95,7 mill. kr i erstatning og vederlag (inkludert renter), til grunneierne som følge av vernevedtaket for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat i 2008. I tillegg har det vært omkostninger knyttet til grensemerking, juridisk bistand, kunngjøringer o.l. på til sammen ca. 7,9 mill. kr som følge av dette vernevedtaket.
I foredraget til kongelig resolusjon for vernevedtaket ble det lagt til grunn at det skulle bevilges midler til utarbeidelse av forvaltningsplan, og at det i en femårsperiode fra vernevedtaket ble fattet i desember 2008, skulle gis statlige midler til skjøtsel av bl.a. seterområder og gamle ferdselsveger, samt til full finansiering av en interkommunal forvalterstilling. Disse midlene utgjorde til sammen 2 mill. kr pr. år.
I tillegg ble det etablert et felles utviklingsfond for kommunene på 30 mill. kroner. Denne bevilgningen skulle fordeles over fem år. Fondet ble forvaltet av et styre bestående av de tre kommunenes ordførere og to representanter oppnevnt av Innovasjon Norge i Buskerud.
De statlige midlene til Trillemarka ble utbetalt til Sigdal kommune som fordelte og forvaltet midlene på vegne av de andre Trillemarka-kommunene.