Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1459 (2015-2016)
Innlevert: 17.08.2016
Sendt: 18.08.2016
Besvart: 29.08.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Korleis har regjeringa følgt opp avtalen mellom regjeringspartia og Venstre om incentivordningar for å oppnå busetnad for politiet i lokalsamfunna; kor tid vart arbeidet starta opp, korleis er arbeidet organisert, er det trekt førebelse konklusjonar og når vil dei endelege konklusjonane verte offentlege?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Avtalen mellom regjeringen og Venstre av 17. februar 2015 ble fulgt opp i Prop. 61 LS (2014-2015) om nærpolitireformen, jf. kap. 5.3 side 26. Det ble der formulert som et krav til polititjenesten som blant annet skal være dimensjonerende for tjenestestedsstrukturen i politiet:
«Polititjenestemenn og -kvinner bor spredt, slik at flest mulig lokalsamfunn har politiansatte boende i sitt lokalmiljø. I ansettelsesprosessen legges det vekt på å oppnå bosetting på steder der det ikke allerede bor polititjenestemenn eller -kvinner. Politiet skal vurdere incentivordninger for å oppnå bosetting og tilstedeværelse fra politiet i lokalsamfunnet.»
Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Politidirektoratet i oppdrag å vurdere ordninger for å oppnå bosetting og tilstedeværelse av politi i lokalsamfunnene. Behovet for å etablere nye ordninger (herunder økonomisk kompensasjon) for å oppnå spredt bosetting må vurderes i forlengelse av beslutningsprosessen om lokal struktur i 2017.
Det må også vurderes nærmere om bosetting kan benyttes som et utvalgskriterium i ansettelsesprosesser.
Jeg vil samtidig vise til at det allerede er gitt flere føringer knyttet til den lokale strukturen som kan stimulere til spredt bosetting. Ordningen med politikontakter vil kunne gi incentiver til bosetting i de kommuner politikontakter dekker. Det er også gitt føringer om at politiets tjenestesteder skal lokaliseres slik at minst 90 % av befolkningen i alle politidistrikter skal kunne kjøre til nærmeste tjenestested i løpet av 45 minutter. Det sikrer en spredning av politiets arbeidsplasser og gir grunnlag for spredt bosetting for politiansatte.