Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1462 (2015-2016)
Innlevert: 18.08.2016
Sendt: 18.08.2016
Besvart: 26.08.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Hvor mange ganger har disse beredskapshelikoptrene blitt utkalt til oppdrag siden beredskapen ble opprettet i april 2013 og frem til dagens dato, og hvor mange av disse utkallingene har vært på anmodning knyttet til Politiets håndhevelsesbistand og politiets alminnelige bistand?

Begrunnelse

Forsvaret har Bell 412 helikoptre på beredskap på hhv Bardufoss og Rygge flystasjon. Begge lokasjoner har 2 helikoptre bemannet til utrykning innen 1 time fra utkalling.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 18. august 2016 med spørsmål fra stortings-representant Martin Henriksen om antall og type utkallinger for beredskapshelikoptrene, Bell 412, på Bardufoss og Rygge.
Forsvaret har totalt 18 Bell 412 fordelt mellom Bardufoss og Rygge. Antall helikoptre og antall flytimer er omtrent likt fordelt mellom de to basene. Dagens fordeling gir ikke fullverdig støtte til Hæren, Forsvarets spesialstyrker eller politiet på grunn av helikoptrenes lokalisering. I tillegg er ikke helikoptrenes kapasitet tilpasset Hærens behov knyttet til mobilitet. Som det fremgår av Prop.151 (2015-2016) er forslaget om samling av Bell 412-helikoptrene på Rygge en prioritering for å øke spesialstyrkenes operative evne. Det er derfor en bevisst operativ prioritering av regjeringen å samle helikoptrene på Rygge som dedikert støtte til spesialstyrkene. Dette styrker også evnen til å bistå politiet på Østlandsområdet og beredskapstroppen, og er den beste utnyttelsen av den ressursen Bell 412 utgjør. Regjeringen legger opp til flyttingen av 339 skvadron med Bell 412 fra Bardufoss til Rygge gjennomføres når tilstrekkelig helikopterkapasitet er etablert i Nord-Norge, ved innfasing av NH90 og AW101, etter planen innen 2019.
Som kjent har Bell 412-helikoptre, som en del av tiltakene etter terrorangrepet 22. juli 2011, blitt satt på beredskap til støtte for politiet. I september 2011 ble det etablert beredskap med helikopter for alminnelig bistand fra Rygge. Fra januar 2013 ble dette utvidet til å gjelde håndhevelsesbistand. I 2013 ble det også besluttet å etablere beredskap med helikopter for alminnelig bistand på Bardufoss. Fra januar 2015 ble beredskapskravene redusert fra to timer til én time begge steder.
Forsvaret har tidligere opplyst at de fire beredskapshelikoptrene i 2015 og 2016 har vært benyttet fire ganger til støtte for politiet. Dette har jeg også redegjort nærmere for i svar av 8. august 2016 på spørsmål nr. 1408 fra stortingsrepresentant Martin Henriksen. Forsvarsdepartementet er i ettertid gjort kjent med at det har vært datatekniske utfordringer knyttet til registrering av oppdrag. På bakgrunn av dette har departementet bedt Forsvaret om en gjennomgang av tallmaterialet helt tilbake til 2013 for å kvalitetssikre tallene. Denne gjennomgangen viser at det i 2015 og 2016 er utført i alt ni oppdrag for bistand til politiet, ikke fire som oppgitt i svaret på spørsmål nr. 1408.
Forsvaret har i brev 24. august 2016 opplyst at fra beredskapen ble opprettet i 2013, og frem til 18. august 2016, har de fire beredskapshelikoptrene respondert på 29 utkallinger til støtte for politiet. Oppdragene fordeler seg med 14 utført fra Bardufoss og 15 utført fra Rygge. Av disse 29 oppdragene til støtte for politiet er 23 av typen alminnelig bistand, og seks er håndhevelsesbistand.
I tillegg til ivaretakelsen av støtten til politiet knyttet til alminnelig bistand og håndhevelsesbistand (Rygge), benyttes de fire beredskapshelikoptrene sammen med den øvrige Bell 412-parken også til andre typer oppdrag. Dette er bl.a. styrkeproduksjon av egne helikopterbesetninger og samtrening med øvrige forsvarsgrener, spesialstyrker og politiets beredskapstropp. Videre benyttes disse helikoptrene til andre militære transportoppdrag, samt til søk- og redningsoppdrag og ambulanseoppdrag hvis det er ledig kapasitet.
Når det gjelder konkret antall oppdrag for beredskapshelikoptrene, opplyser Forsvaret at Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) i disse drøyt tre og et halvt årene, i tillegg til bistandsoppdragene, har benyttet beredskapshelikoptrene til 168 oppdrag, i hovedsak militære transportoppdrag (inkludert flygninger for Grensevakten), søk- og redningsoppdrag og ambulanseoppdrag. Alle disse oppdragene ble utført fra Bardufoss der helikoptrene står på beredskap for alminnelig bistand til politiet. På Rygge står helikoptrene på beredskap for håndhevelsesbistand til politiet, noe som gir en høyere terskel for hvordan disse anvendes til andre oppdrag.
Selv om dagens beredskap for alminnelig bistand til politiet med Bell 412 på Bardufoss bortfaller når helikoptrene samles på Rygge, vil den totale helikopterkapasiteten i Nord-Norge øke med innføring av nye helikoptre. Politiet kan utnytte dagens Sea King redningshelikoptre ved behov. Med nye redningshelikoptre som nå er under anskaffelse, forbedres evnen til å støtte politiet i Nord-Norge fordi den totale tilgjengeligheten på og kapasiteten til helikoptrene øker. I tillegg vil Forsvaret på anmodning kunne omprioritere NH90-helikoptre enten fra basen på Bardufoss eller fra Sjøforsvarets fartøyer utenfor kysten.