Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1467 (2015-2016)
Innlevert: 19.08.2016
Sendt: 19.08.2016
Besvart: 30.08.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil statsråden gjere greie for dokumentasjonen som ligg til grunn for at Helse Bergen kan redusere talet på fødestover i det nye sjukehusbygget som Kvinneklinikken skal flytte over, og spesielt vise dei faglege berekningane som ligg til grunn for strategien om at 4 av 10 fødekvinner ikkje skal overnatte på sjukehus etter fødsel, og vil statsråden gripe inn overfor Helse Bergen og pålegge dei å opprette minst same nivå og lengde på barseltilbodet som andre helseføretak i andre helseregionar?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Innholdet og tjenestene i det nye barne- og ungdomssykehuset ved Haukeland universitetssykehus er under utvikling i tett dialog med blant annet brukere, tillitsvalgte, og verneombud, og planlagt innflytting er i 2023.
Når det gjelder antallet fødestuer i det nye sykehusbygget opplyser Helse Bergen følgende:

"Kvinneklinikken reduserer ikkje talet på fødeplassar. Fødetilbodet i det nye Barne- og ungdomssjukehuset er planlagd etter ein heilt annan modell enn dagens tilbod. Det er viktig å ha i mente når det blir gjort samanlikningar med dagens tal på fødestover og liggetid.
Det aller viktigaste: Vi skal ikkje skilje mor og barn. Det gir føringar for korleis tilbod og rominndeling blir lagt opp. Det er riktig at det er få reine fødestover slik vi tenkjer på dei i dag, men heile filosofien bak det nye fødetilbodet er at kvinna skal få ha både føde- og barsel på same rom, på multifunksjonsrom. Det totale talet på fødestader er derfor høgare enn i dag. I dag har Kvinneklinikken totalt 70 plassar der føde-/barselkvinner kan ligge. I det nye Barne- og ungdomssjukehuset er det totalt 73 plassar."

De nasjonale faglige retningslinjene for barselomsorgen anbefaler at lengden på barseloppholdet tilpasses individuelle behov, og viser også til at praksis med "ambulant fødsel" vil bli vanligere når det gjelder friske kvinner som føder et friskt barn til termin. Hjemreise kan i slike tilfelle planlegges i løpet av 4-24 timer etter fødselen. Ut fra dagens erfaringer har Helse Bergen beregnet at 40 % av de fødende er i denne kategorien.
Jeg viser forøvrig til mitt svar på skriftlig spørsmål nummer 1422 fra representanten Toppe der jeg blant annet skriver at Helse Vest vil revidere den regionale planen for svangerskaps- fødsels- og barselomsorgen. Dette skal bidra til en ensartet praksis i regionen for å sikre at kravene i nasjonale retningslinjer er likt forstått, og at erfaringene fra Helse Bergen med ulike modeller for individuelt tilpasset barselomsorg blir gjort kjent ved de øvrige helseforetakene.
Norske fødeinstitusjoner er forskjellige både når det gjelder andel kompliserte fødsler og avstander i opptaksområdet. Det vil derfor ikke være hensiktsmessig å stille spesifikke krav til lengden på barseloppholdet. Et slikt krav vil også være i strid med intensjonen i de nasjonale faglige retningslinjene om en individuelt tilpasset barselomsorg. Det avgjørende er at det etableres et godt samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten slik at det samlede tilbudet imøtekommer familien og det nyfødte barnets behov.