Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1469 (2015-2016)
Innlevert: 19.08.2016
Sendt: 19.08.2016
Besvart: 26.08.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Forsvaret ser ut til å være inne i en permanent omstillingsprosess. I slike tider er det avgjørende å ta vare på Forsvarets viktigste ressurs; Menneskene som drifter det.
Mitt spørsmål til statsråden er derfor om statsråden kan garantere at ansatte som berører ikke utsettes for brudd på Hovedavtalen, AML eller andre lover og forskrifter som regulerer ansettelsesforhold?

Begrunnelse

Jeg har mottatt informasjon som tilsynelatende kan se ut som om det i gitte tilfeller kan skje at de viktigste reglene som omhandler stillinger og stillingsvern, brytes eller tøyes. Det er ikke akseptabelt etter mitt skjønn.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 19. august 2016 med spørsmål fra stortings-representant Jan Arild Ellingsen om Forsvarets etterlevelse av regelverk i forbindelse med omstillinger.
Den sikkerhetspolitiske situasjonen er mer kompleks og uforutsigbar enn på lenge. I langtidsplanen for Forsvaret legger regjeringen fram forslag om å styrke Forsvarets operative evne. For å nå dette målet er det behov for et betydelig økonomisk løft, fortsatt effektivisering, omprioritering av ressurser, samt base- og strukturendringer. For å vri ressurser fra administrasjon, stab og støtte, og frigjøre stillinger til styrking av operativ virksomhet, er det er nødvendig med en omstilling av Forsvarets personellstruktur. Dette er videre påkrevet for å kunne tilsette ny og relevant kompetanse. Forsvaret har i forbindelse med omstilling opprettet en egen omstillingsenhet for å sikre god og profesjonell støtte til personellet som er berørt. Forsvaret har også egne bestemmelser om ivaretakelse av arbeidsmiljø.
Omstillingsprosesser er krevende, både for dem det gjelder og for deres familier. Det er viktig for regjeringen å legge opp til en omstillingsprosess som ivaretar den enkelte tilsatte og Forsvarets behov. Tilsatte i Forsvaret har, som andre offentlig ansatte, et omfattende stillingsvern. Forsvaret er forpliktet til å følge relevante lov- og forskriftsverk, avtaler og interne reglementer og har gode rutiner for oppfølging av disse.
Omstillingen i Forsvaret berører den viktigste ressursen vi har, nemlig menneskene. Det tar regjeringen på største alvor.