Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1473 (2015-2016)
Innlevert: 22.08.2016
Sendt: 22.08.2016
Besvart: 31.08.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): 01.03.2012 ble det gitt et oppdrag om: «Strakstiltak for pasienter med invalidiserende TMD.» I henhold til intensjon og dokumentasjon var det åpenbart at «strakstiltaket» også skulle inneholde tilbud om adekvat behandling.
Kan statsråden legge fram dokumentasjon som viser hva som er årsaken til at dette har blitt omgjort til et prøveprosjekt der denne pasientgruppen skal få et tverrfaglig utredningstilbud?

Begrunnelse

Ifølge evalueringsrapporten fra Rambøll mener pasientorganisasjonene at tiltaket ikke er utformet for pasienter med invalidiserende TMD, men andre TMD pasienter. Det er kjent at pasienter kan fremlegge dokumentasjon for at de ikke blir henvist videre der hvor helseforetaket selv ikke har et adekvat behandlingstilbud.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I tildelingsbrevet for 2012 fra Helse- og omsorgsdepartementet fikk Helsedirektoratet følgende oppdrag:

"Sammen med regionale helseforetak iverksette nødvendige tiltak for å styrke tilbudet om utredning og behandling av personer med invalidiserende Temporomandibulær dysfunksjon (TMD), herunder utarbeide veileder for behandlingsforløp for personer med TMD".

Tilbudet ved Helse Bergen HF er i forståelse med oppdraget som i sin tid ble gitt av Helse- og omsorgsdepartementet, en flerfaglig tjeneste, der pasientene også vurderes for om det er behov for kjeveleddskirurgi og eventuelt tilbys dette. Tidligere var tilbudet til disse pasientene for fragmentert og preget av lite tverrfaglighet og samhandling. Nå er det etablert et nasjonalt opplegg på Haukeland sykehus med god flerfaglig kompetanse for pasienter med alvorlige tilstander.
Fra høsten 2013 fikk pasienter med alvorlig og invalidiserende grad av TMD ta del i det sentraliserte opplegget ved Helse Bergen HF. De regionale helseforetakene har fått i oppdrag at de skal gi behandlingstilbud til TMD-pasienter som er vurdert og utredet ved det tverrfaglige tilbudet som er etablert i Helse Bergen HF. De regionale helseforetakene rapporterte i årlig melding 2014, at pasientene i deres opptaksområde ble henvist til utredning ved dette tilbudet i Helse Bergen HF. Representanten skriver at

"det er kjent at pasienter, kan fremlegge dokumentasjon for at de ikke blir henvist videre der hvor helseforetaket selv ikke har et adekvat behandlingstilbud."

Nå er det slik at departementet ikke kan bestemme hva som er faglig riktig behandling for de enkelte pasienter som det her vises til. Pasient- og brukerrettighetslovens bestemmelser om klageadgang skal ivareta pasientene i tilfeller der pasienten ikke får den behandlingen pasienten har krav på. Pasienten kan i slike tilfeller klage til fylkesmannen.
Representanten spør om det er foretatt en endring av det opprinnelige tiltaket. Det har under etableringen og oppfølgingen av tilbudet vært etablert en bredt sammensatt referansegruppe med medlemmer fra universitetene, helsetjenesten, relevante fagmiljø, brukerorganisasjoner og RHFene for å sikre tilbudets relevans og faglighet. Det såkalte strakstiltaket i spesialisthelsetjenesten ble opprettet for at pasientgruppen med alvorlig TMD skulle få et mer målrettet møte med tjenesten enn det som tidligere var tilfellet for mange av disse pasientene. I oktober 2015 forelå en rapport fra Rambøll AS, som hadde fått i oppdrag å evaluere tiltaket. Evalueringsrapporten konkluderer med at det er enighet om at Strakstiltaket bør videreføres, men at det bør gjøres enkelte justeringer. Helsedirektoratet har uttalt at som oppfølging av rapportens vurderinger og anbefalinger, vil de aktuelle pasienter som blir utredet ved Haukeland sykehus i større grad bli direkte henvist til aktuelle behandlingstjenester nær hjemstedet. Lokale helseforetak vil også i større grad enn tidligere bli involvert i behandlingen. Dersom det ikke er et tilfredsstillende tilbud nær hjemstedet, vil Helse Bergen HF tilby nødvendig behandling.
Parallelt med tilbudet i Helse Bergen HF, har det blitt arbeidet med å effektivisere utredning og oppfølging av TMD-pasienter generelt. Det er for tiden under utarbeidelse en Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av pasienter med symptomer på TMD. Etter planen vil denne publiseres i løpet av høsten 2016. Retningslinjen vil i første rekke bli til hjelp for helsepersonell i primærhelsetjenesten og tannhelsetjenesten som først kommer i kontakt med pasienter med TMD-lidelser. Dette er viktig for å unngå at pasienter utvikler kroniske og alvorlige plager med TMD.