Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1489 (2015-2016)
Innlevert: 26.08.2016
Sendt: 26.08.2016
Besvart: 31.08.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Jeg viser til e-post av 28. juni 2016 fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til Norges Blindeforbund med tittel "Begrunnelse fra uavhengig fagperson". I dag oppfylles dokumentasjon/begrunnelse for tilpasningskurs gjennom en medisinsk spesialistutredning.
Har statsråden bedt Arbeids- og velferdsdirektoratet om å innføre et nytt krav om at uavhengig fagperson må begrunne hvorfor tilpasningskurs er nødvendig for personer med sansetap?

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Arbeids- og velferdsdirektøren har orientert meg om at de har tatt initiativ til å utrede om forvaltningspraksisen rundt søknad om tilpasningskurs er hensiktsmessig.
Det kan gis stønad til tilpasningskurs for synshemmede med hjemmel i folketrygdloven
§ 10-7 tredje ledd for å styrke medlemmets evne til å klare seg i dagliglivet eller i arbeidslivet. Vilkår for stønaden er at tiltaket vurderes som nødvendig og hensiktsmessig. I en søknad om tilpasningskurs må bruker dokumentere graden av synstap, hvordan sansetapet påvirker funksjonsnivået i daglig- og/eller arbeidslivet og hvorfor tilpasningskurs er nødvendig. Synstap over et visst nivå gir ikke automatisk rett til tilpasningskurs. Det som er avgjørende er hvordan synstapet påvirker funksjonsevnen og hvordan tilpasningskurset kan bidra til å bedre denne.
I dag er praksis at det ved søknad om tilpasningskurs for svaksynte kreves dokumentasjon på grad av synstap fra en øyelege, mens det ikke er et krav om at en uavhengig fagperson skal begrunne søknaden. Dagens praksis innebærer at det i mange tilfeller er ansatte hos arrangørene som Arbeids- og velferdsetaten kjøper tilpasningskursene av som fyller ut og begrunner søknaden for bruker. Arbeids- og velferdsdirektoratet påpeker at det prinsipielt sett kan framstå som uheldig at det er leverandøren av kurset som begrunner søknadene om offentlig støtte til sine egne kurs.
På denne bakgrunn har Arbeids- og velferdsdirektoratet satt i gang med å utrede om søknadsprosessen ved tilpasningskurs er i tråd med god forvaltningspraksis, herunder om en uavhengig fagperson bør begrunne søknadene. Direktoratet har bedt om innspill fra samtlige arrangører av tilpasningskurs, blant annet for å belyse hvor tilgjengelig slike uavhengige fagpersoner vil være for bruker i søknadsprosessen. Jeg har ingen innvendinger til at direktoratet foretar en slik gjennomgang, men jeg vil be om å bli orientert om utfallet av gjennomgangen før det eventuelt besluttes å gjøre endringer i dagens praksis.