Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1492 (2015-2016)
Innlevert: 26.08.2016
Sendt: 26.08.2016
Besvart: 05.09.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Ved stortingsbehandlingen av Prop.109 L (2014-2015) var alle partier opptatt av å sikre lørdagsombæring av papiraviser i hele landet. I media har det nylig framkommet at det er stor usikkerhet om flere tusen abonnenter vil få avisen på lørdag.
Hva vil statsråden gjøre for å følge opp Stortingets tydelige føringer, og kan statsråden garantere at alle får aviser distribuert på lørdager også i fremtiden?

Begrunnelse

Da prop.109L (2014-2015) ble behandlet i Stortinget var en av usikkerhetene fortsatt distribusjon av avisene, og da spesielt på lørdagene. Nå ser vi at det er stor usikkerhet til om dette tilbudet vil bli videreført.

Ser man på merknaden til en samlet komite er det ikke tvil om at man forutsatte at distribusjon på lørdagene skulle opprettholdes. Viser til merknaden:

"Komiteen er opptatt av å sikre lørdagsombæring av aviser. Selv om mange aviser kan distribueres digital, er lørdagsavisen fremdeles viktig særlig for de mange lokalavisene.

Komiteen er fornøyd med at det legges opp til en hjemmel i loven for å forskriftsregulere krav til leveringsplikt på lørdager i områder der det ikke eksisterer noe alternativt distribusjonsnett.

Komiteen vil be departementet følge opp intensjonen i loven og sørge for at det kommer på plass en god løsning som sikrer tilgang til papiraviser på lørdag i hele landet.

Komiteen er opptatt av å videreføre lørdagsombæring av aviser der det ikke eksisterer alternativt avisbudnett, og forventer at det blir etablert en løsning som sikrer papiraviser på lørdag i hele landet."

Forventer derfor at statsråden følger opp Stortingets intensjon og fjør nødvendige grep for at man får en løsning som ivaretar dette.

Viser også til at i samme sak ble det også satt frem et forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet:

"Stortinget ber regjeringen fremme forslag for Stortinget som sikrer lørdagsdistribusjon av aviser med frem sending fra trykkeri til abonnent."

Dette ble også dessverre nedstemt av posisjon. Grunnen til at dette forslaget ble fremmet var at man var usikker på om regjeringens forslag ville sikre at distribusjon på lørdagene ble videreført som i dag.

Posisjon mente dette forslaget var unødig da dette ville bli ivaretatt ved forskrift.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen har selv vektlagt at vi skal sikre omdeling av aviser på lørdager. Dette har høy prioritet. Frem til nå har 85 % av postmottakerne fått aviser via Posten eller avisenes egne budtjenester. De siste 15 % av landet har bare hatt avisdistribusjon fra Posten. Sistnevnte distribusjon vil fra november bli ivaretatt gjennom avtalen med Kvikkas AS. Til abonnenter i resten av landet, må avisene fortsatt benytte avisenes egne distribusjonsselskaper for å få levert avisene. Når Posten avslutter sin lørdagsdistribusjon, skal abonnenten således kunne få lørdagsdistribusjon fra enten Kvikkas eller et avisbudnett.

All endring krever imidlertid omstilling. Staten har gjennomført sin del av avtalen der staten har ansvaret for avisomdeling. Jeg registrerer at mediebedriftene er forsinket med sin del av omstillingen, der enkelte må overføre sine aviser fra kommersiell distribusjon med Postens bud og over til mediebedriftenes egne budavtaler. Den overordnede tidsplanen for omstillingen har vært offentlig tilgjengelig siden januar, men etter det jeg har fått opplyst har mediebedriftene først grepet ordentlig fatt i dette arbeidet nå nylig. Jeg forventer at mediebedriftene prioriterer dette høyt og finner løsninger slik at avisleserne ikke blir skadelidende.

I de tilfellene hvor vi nå har fått informasjon om at avisenes budselskaper likevel ikke kan levere på grunn av nedlagte avisbudsruter, vil Samferdselsdepartementet vurdere om det er behov for ytterligere tiltak for å sikre omdeling av aviser på lørdager.