Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1491 (2015-2016)
Innlevert: 26.08.2016
Sendt: 26.08.2016
Besvart: 02.09.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Hvilke løsninger ser statsråden for seg for kostnadsdekking i tilfeller der brannvesenet må gjøre politiarbeid i politiets fravær, og hvilken løsning foretrekker han?

Begrunnelse

16. august stilte Liv Signe Navarsete følgende spørsmål til statsråden

«Kva heimel har politiet sine operasjonssentralar for å kalle ut det kommunale brannvesen i distrikts-Norge til reine politioppdrag fordi det vil ta uforsvarlig lang tid før politiet kjem fram, og kven skal betale når brannvesenet rykkjer ut for å løyse oppgåver som er politiet sitt ansvar?»

Statsråden svarte 19.august at «[d]en enkelte etat dekker sine utgifter».

I Dagsnyttl8 24. august ble statssekretær Ove Vanebo spurt om staten ville dekke Høyanger kommunes utgifter i forbindelse med at brannvesenet måtte ordne opp i en knivstikkingsepisode fordi politiet befant seg 50 minutter unna. Han svarte da at utgangspunktet er at hver etat dekker sine utgifter, men at det dette gjaldt er en ganske ny situasjon som må tas til en konkret og grundig vurdering.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Representanten viser i sin begrunnelse til spørsmålet til en hendelse som skjedde i Høyanger i august i år. Hendelsen ble definert som en PLIVO-hendelse (pågående livstruende vold). Brann – og redningstjenestens og helsevesenet sine oppgaver ved slike hendelser er aktivt å bistå med livreddende tiltak, noe som klart ligger innenfor de to nødetatenes kjerneoppgaver.
I redningstjenesten er det lagt til grunn at offentlige etater - både statlige og kommunale, dekker egne kostnader i forbindelse med innsatsen. En samlet vurdering tilsier etter mitt syn at samme prinsipp bør legges til grunn ved PLIVO-hendelser. Det vil være lite hensiktsmessig at nødetatene fakturerer seg i mellom ved hendelser der alle har en handleplikt til å redde liv, avverge og begrense skade.
Jeg viser for øvrig til mine svar på spørsmål nr. 149 fra stortingsrepresentant Jenny Klinge, spørsmål nr. 1450 fra stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete, spørsmål nr. 1455 fra stortingsrepresentant Marit Arnstad og spørsmål nr. 1458 fra stortingsrepresentant Heidi Greni.