Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1495 (2015-2016)
Innlevert: 26.08.2016
Sendt: 29.08.2016
Besvart: 02.09.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Kan statsråden redegjøre for hva som er årsaken til at strukturendringer vedtas før forskningsstrategien for Ny-Ålesund på Svalbard er ferdigstilt, i hvilken grad regjeringen har involvert norske og utenlandske forskningsaktører under planleggingen, samt om og hvordan regjeringen har vurdert om det vil kunne oppstå rollekonflikt for Norsk Polarinstitutt som selv er forskningsaktør i området?

Begrunnelse

Norge har lange tradisjoner innen polarforskning. Det har også vært en stadig økende internasjonal interesse for polarområdene. Jeg ser positivt på at forskning er et fortsatt satsningsområde i Svalbardmeldingen, og at det planlegges en helhetlig forskningsstrategi for Ny-Ålesund. Det har vært en prioritering for Norge å ha en god vertskapsrolle og legge til rette for det internasjonale forskningsmiljøet i Ny-Ålesund. Økende forskningsaktivitet både fra norske og utenlandske forskere vitner om at vi er på et godt spor. Andelen norske forskere er imidlertid mindre nå enn tidligere, og jeg vil understreke at jeg støtter tiltak som er iverksatt for å øke norsk forskningsaktivitet på Svalbard.
Svalbardmeldingen legger til en omorganisering, der en ser en for seg en større rolle for Norsk Polarinstitutt (NPI). I tillegg skal forvaltningen av statens eierskap i Kings Bay AS overføres fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) til Klima- og miljødepartementet (KMD). Meldingen sier ikke så mye om bakgrunnen for dette utover at det skal sikres bedre koordinering. Det er i den forbindelse jeg ønsker en nærmere redegjørelse for vurderingene som er gjort.
Kings Bay AS, et heleid statlig selskap, er i dag en nøytral tilrettelegger for forskning og vitenskapelig virksomhet i Ny-Ålesund. Selskapet eier og administrerer bygg, anlegg og veier, og tilbyr i tillegg tjenester som strøm, kost og losji. Forskningsaktiviteten koordineres av Ny-Ålesund Science Managers Committee (NySMAC), samarbeidsorganet for de utenlandske og norske institusjonene som driver forskning i Ny-Ålesund. Norsk Polarinstitutt er i dag sekretariat for dette organet. I følge Svalbardmeldingen skal en overordnet løsning for Ny-Ålesund iverksettes pr. 1. januar 2017, det vil si før Forskningsrådet leverer sin forskningsstrategi vår/sormmer 2017. Den planlagte forskningsstrategien, som NPI får ansvaret for å implementere, vil gi føringer for utvikling av infrastruktur, drift og tjenestetilbud i Ny-Ålesund. Når NPI i meldingen forespeiles et ansvar for på å implementere og følge opp forskningsstrategien gir dette et uklart bilde av hvor mye innflytelse NPI vil ha på administrasjon og forvaltning. En kan stille spørsmål ved om det kan oppstå en rollekonflikt for NPI, som selv utøver forskningsvirksomhet i Ny-Ålesund.
Jeg vil vise til utredningen fra en interdepartemental komite i 1995/1996, som vurderte organisering og drift i Ny-Ålesund, herunder eierstruktur, formål og organisering av Kings Bay AS, og norsk Polarinstitutts stilling i Ny-Ålesund som sentralinstitutt og største bruker. Konklusjonen var at Kings Bay har eierstruktur, formål og organisering som er tilpasset de krav som stilles til driften av en internasjonal forskningsbase. Det ble blant annet lagt vekt på et ønske fra brukerne om å unngå store endringer i daværende struktur og at driftsselskapet burde være selvstendig og uavhengig. Organiseringen av Ny-Ålesund var grunnlag for en egen utredning den gang, men temaet er ikke gjenstand for omfattende drøfting i Svalbardmeldingen. Det er derfor grunn til å spørre om regjeringen vurderer situasjonen annerledes i dag, hvilke avveininger som er foretatt og i hvilken grad lokale aktører har vært sikret deltagelse i planlegging av omstrukturering.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Svar:
La meg først presisere at det konstitusjonelle ansvaret for de spørsmål som stilles tilligger henholdsvis Kunnskapsministeren, Nærings- og fiskeriministeren og Klima- og miljøministeren. Mitt ansvar er å koordinere svalbardpolitikken. Fordi representantens spørsmål berører flere statsråders ansvarsområder, har jeg utarbeidet et svar i samarbeid med dem.
Regjeringen er opptatt av å sikre en bedre utnyttelse av de unike, men begrensede, godene som Ny-Ålesund byr på. Dette forutsetter en tydeligere retning for virksomheten i Ny-Ålesund og en mer planmessig utvikling og forvaltning av bygningsmasse og infrastruktur. Det er allerede gjort mange gode grep for å sikre en mer strategisk utvikling av Ny-Ålesund, der Kings Bay har vært en profesjonell og dyktig eier og tilrettelegger, men det er fremdeles behov for klarere strategiske prioritering for hvordan man skal utvikle Ny-Ålesund videre. Dette er bakgrunnen for at regjeringen i Meld. St. 32 (2015-2016) Svalbard, varsler at Forskningsrådet nå gis ansvar for å utvikle de faglige prioriteringene for Ny Ålesund, i form av en forskningsstrategi. Strategien skal gi retningen for hvordan den faglige virksomheten i Ny-Ålesund skal utvikles videre. I meldingen slås det fast at fagmiljøene i Ny-Ålesund vil kunne gi innspill til strategien. Dette gjelder også andre fagmiljøer med interesse i Ny-Ålesund.
Å lage en forskningsstrategi, uten å vite hvilken struktur den skal fungere innenfor, er krevende. I Meld. St. 32 (2015-2016) Svalbard, varsler derfor regjeringen at Norsk Polarinstitutt gis ansvaret for den operative oppfølgningen av forskningsstrategien. Videre flyttes ansvaret for forvaltningen av eierskapet i Kings Bay fra Nærings- og fiskeridepartementet til Klima- og miljødepartementet. Gjennom dette grepet samles ansvaret for driften av Ny-Ålesund og oppfølgning av forskningsstrategien i ett departement, noe som gjør at forvaltningen av Norsk Polarinstitutt og Kings Bay kan ses i sammenheng og man kan finne en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom de to.
Representanten spør om hvorfor det ikke denne gangen laget noen egen utredning om organiseringen av Ny-Ålesund. Regjeringen har vurdert hva som kan være en hensiktsmessig organisering i Ny-Ålesund. Representanten spør også i hvilken grad regjeringen har involvert norske og utenlandske forskningsaktører under planleggingen av omstrukturering. Regjeringen har involvert og mottatt innspill fra ulike aktører i arbeidet med Meld St. 32 (2015-2016) Svalbard.
Representanten viser til utredning om organisering av Ny-Ålesund i 1995/1996. Utredningens konklusjon var at Kings Bays eierstruktur, formål og organiseringer tilpasset de krav som stilles til driften av en internasjonal forskningsbase. Representanten viser til at det i utredningen ble lagt vekt på brukernes interesser, som ikke ønsket store endringer i struktur og mente driftsselskapet burde være selvstendig og uavhengig. Representanten spør hvorfor regjeringen vurderer situasjonen annerledes i dag.
Meld St. 32 (2015-2016) slår fast at «Ny-Ålesund skal være en plattform for intensjonalt, naturvitenskapelig forskningssamarbeid i verdensklasse, der Norge har en tydelig vertskapsrolle med faglig tyngde og lederskap på relevante områder. Gjennom de senere år har det vært en økende interesse for forsknings på Svalbard. Dette legger press på infrastruktur og natur. Vi ønsker derfor at de unike forskningsmulighetene på Svalbard utnyttes enda bedre. Det er vår oppfatning at de grep som nå varsles vil bidra til dette.
Representanten spør om og hvordan regjeringen har vurdert en eventuell rollekonflikt for Norsk Polarinstitutt. Regjeringen ønsker å styrke norsk vertskap og koordinering av forskningsvirksomheten i Ny-Ålesund. Norges forskningsråd får ansvar for å utarbeide en forskningsstrategi for Ny-Ålesund som skal sikre godt samspill mellom faglige prioriteringer og den videre utviklingen og bruken av infrastruktur og tjenestetilbud på stedet. Forskningsstrategien skal legge føringer og prioriteringer for forskningen i Ny-Ålesund, og denne strategien blir retningsgivende for alle som ønsker å drive forskning der. Norsk Polarinstitutts oppgave blir å implementere og følge opp strategien i praksis, i dialog med Forskningsrådet, berørte departementer og aktører. Dette er basert på at Norsk Polarinstitutt allerede er tilstede i Ny-Ålesund, har tyngde og legitimitet i internasjonale forskningsmiljøer og er statens hovedorgan for å ivareta norske interesser i polarområdene. Dette er sentrale forutsetninger for å få implementert strategien på en god måte.
Ansvaret for å utforme strategien legges til et annet organ og et annet departement enn organet og departementet som har ansvaret for å følge opp strategien. Forskningsrådet – med Kunnskapsdepartementet som ansvarlig departement – gis ansvaret for å utvikle forskningsstrategien for Ny-Ålesund i tett dialog med fagmiljøene. Klima- og miljødepartementet gis, med samlet ansvar for Polarinstituttet og Kings Bay, ansvaret for at Ny-Ålesund driftes og ledes i tråd med forskningsstrategien og de overordnede Svalbardpolitiske rammer.