Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1499 (2015-2016)
Innlevert: 26.08.2016
Sendt: 29.08.2016
Besvart: 06.09.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil regjeringen sørge for å opprettholde stønadsordning for hjemmefødsel slik at ordningen med to jordmødre tilstede, kan videreføres og dersom ikke, hvordan mener regjeringen at "jordmorassistenten", som de faglige retningslinjene krever skal være tilstede, skal lønnes dersom gratisprinsippet for fødsel i Norge, skal videreføres?

Begrunnelse

Ifølge pressemelding fra HOD 24.08.16 er ikke refusjonsreglene for hjemmefødsler endret. Det er heller ikke retningslinjene for slike fødsler. Likevel er praksisen endret, i og med at HELFO tidligere har utbetalt refusjon til to jordmødre under hjemmefødsel. I følge Helsedirektoratet sine faglige retningslinjer for hjemmefødsel, anbefales ikke to jordmødre, men at jordmor skal ha "en person til rådighet som kan bistå som assistent".

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Offentlig fødselsomsorg er de regionale helseforetakenes ansvar. Kvinner i Norge har mulighet til å velge planlagt hjemmefødsel med jordmor selv om dette ikke er en del av det offentlige tilbudet. Tilbud om hjemmefødsel gis i dag av privatpraktiserende jordmødre uten avtale med helseforetakene eller med den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det er viktig at også dette tilbudet er trygt med klare rammer rundt, og helsemyndighetene har derfor utarbeidet faglige retningslinjer for hjemmefødselsvirksomhet (jf. IS-2012).
Planlagt hjemmefødsel forutsetter at kvinnen er frisk og at svangerskapet utvikler seg normalt. Seleksjon til hjemmefødsel gjøres av jordmor og forutsetter fortløpende vurdering i svanger-skapet og ved fødselens start. Det inngås en avtale mellom kvinnen som skal føde og jordmor om assistanse ved hjemmefødsel, fortrinnsvis i god tid før fødselen skal finne sted. Refusjon ytes etter takstene i kapittel III i forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp (takstene 3-7) som også omfatter svangerskapsomsorg i forbindelse med planlagt hjemme-fødsel.
Representanten viser til Helse- og omsorgsdepartementets pressemelding 24. august der det blant annet står:
"Helse- og omsorgsdepartementet ble i mai kontaktet av Helsedirektoratet angående utbetaling av refusjon for hjemmefødsler. Bakgrunnen var at HELFO, som er underlagt direktoratet, i noen tilfeller hadde utbetalt godtgjørelse til to jordmødre under hjemmefødsel. Helsedirektoratet var i tvil om regelverket åpner for refusjon til to jordmødre samtidig for samme fødsel. Direktoratet ba derfor departementet vurdere om HELFOs utbetalinger var i strid med regelverket. Det har de vist seg å være. Helse- og omsorgsdepartementet har altså ikke endret refusjonsreglene for hjemmefødsler, men HELFO har i noen tilfeller tolket regelverket feil og utbetalt for mye støtte."
Som det fremgår, har ikke utbetaling av refusjon til to jordmødre for samme fødsel etter takst 4a vært vanlig praksis i HELFO, men det har skjedd unntaksvis og under tvil. HELFO tok selv opp spørsmålet med Helsedirektoratet fordi de ønsket en avklaring av hva som var korrekt praktisering av regelverket.
Slik dagens regelverk knyttet til utbetaling av refusjoner er utformet, kan ikke HELFO utbetale refusjon for samme pasient til mer enn ett helsepersonell for samtidig helsehjelp. Dette gjelder generelt, og ikke kun for jordmor. I departementets svarbrev til Helsedirektoratet 24. juni ble det gitt en avklaring rundt regelverket slik Helsedirektoratet/HELFO hadde etterspurt, og HELFO ble bedt om å etterleve gjeldende regelverk. Det ble samtidig påpekt at en eventuell endring av regelverket ville kreve utredning i departementet.
I Retningslinje for hjemmefødsel (IS-2012) kap. 7.2 "anbefales at jordmor har en person til rådighet som kan bistå som assistent ved en planlagt hjemmefødsel." Som nevnt er det friske kvinner uten spesiell risiko forbundet med svangerskapet som kan føde hjemme, og som Den norske jordmorforening også skriver på sin nettside, er én jordmor godt rustet til å håndtere en fødsel alene så lenge hun er komfortabel med dette i henhold til forsvarlighetskravet i helse-personelloven § 4.
Inntil departementet finner faglig grunnlag for å endre regelverket, kan vi ikke åpne for at HELFO viderefører en praksis som bryter med dagens regelverk.