Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1502 (2015-2016)
Innlevert: 29.08.2016
Sendt: 29.08.2016
Besvart: 05.09.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): I primærhelsemeldingen ble det vedtatt å prøve ut ulike former for primærhelseteam.
Kan jeg be ministeren gi en oversikt over hvilke team som er startet eventuelt hvilke som er planlagt å starte opp, en utfyllende informasjon om hva de enkelte pilotene skal prøve ut, hvilke aktører som er involvert i de ulike forsøkene og når vi kan forvente resultater av piloteringen?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – Nærhet og helhet, foreslår regjeringen å utrede hvordan det kan legges til rette for primærhelseteam gjennom endringer i regelverk. Under Stortingets behandling av Primærhelsetjenestemeldingen sluttet komiteen seg til forslaget, jf. Innst. 40 S (2015-2016). Jeg jobber nå med å følge opp ulike tiltak foreslått i meldingen og av Stortinget under behandlingen av denne. I prosessen har jeg god dialog med blant annet Legeforeningen, Sykepleierforbundet og en rekke ulike pasient- og brukerorganisasjoner. Når det gjelder primærhelseteam, vil Helsedirektoratet starte en utredning av ulike modeller nå i høst med sikte på en pilot, men det er foreløpig ikke tatt en endelig beslutning om å gjennomføre en pilot eller hvordan en pilot eventuelt skal innrettes.