Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1503 (2015-2016)
Innlevert: 29.08.2016
Sendt: 29.08.2016
Besvart: 09.09.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Tildeling av driftshjemler til avtalespesialister i psykologi skjer hovedsakelig etter ansiennitetsprinsippet. Resultatet er at 9 av 10 avtale psykologer er lokalisert i Oslo vest. I Bergen har Psykologkontoret i Sentrum svært gode behandlingsresultater, de har mange pasienter, kort ventetid, men tilbudet står i fare fordi to av psykologene ikke får forlenget driftshjemler pga. lav ansiennitet.
Vil ministeren sørge for at helseforetakene stille andre krav enn ansiennitet ved tildeling av nye driftshjemler i psykologi?

Begrunnelse

Klassekampen skrev i slutten av juli i år at 9 av 10 privatpraktiserende psykologer holdt til i Oslo Vest. Lik tilgang til helsetjenester er et viktig prinsipp i norsk helsepolitikk. Geografi og sosioøkonomisk påvirker tilgjengelighet. Ved fremtidig tildeling av nye driftshjemler burde bedre geografisk spredning vært vurdert.
Psykologkontoret i Sentrum består av 3 psykologer. De tilbyr et unikt behandlingsopplegg for et bredt spekter av lidelser. Modellen er utviklet gjennom 30 års klinisk erfaring og utvikling. De har korte ventetider, effektiv behandlingstider, svært mange pasienter og dokumentert gode behandlingsresultater. De har god kontakt med DPS og fastleger, der 37 har oversendt anbefaling.
Psykologikontoret i Sentrum tilbyr en effektiv tjeneste. Når det gjelder kapasitet er det bare to andre hjemler som har flere klienter, hhv 254 og 226 klienter. Snittet på de 102 øvrige hjemlene er 81 klienter.
De to nye psykologene som har fått opplæring i metodikken har vikariert i to ulike driftsavtaler, men det er en maks grense på tre år for slike vikarordninger.
Vikariatene løper ut i høst. Dersom de ikke kommer i betraktning ved tildeling av nye avtalehjemler, står tilbudet i fare for å forsvinne.
Helse-Norge trenger nyskaping, mangfold i tilbudet og god ressursbruk slik at flest mulig får god og rett helsehjelp. Tildeling av driftshjemler bør skje i en åpen konkurranse der kvalitet, behandlingsresultater, tilgjengelighet blir vektlagt, samt geografi, metodikk, eventuelt samlokalisering med andre relevante tjenester kan være aktuelle kriterier.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er ikke ansiennitet som ligger til grunn for hvem som får tilbud av regionale helseforetak om å inngå driftsavtale som spesialist i klinisk psykologi. Slike forhold er regulert gjennom den rammeavtale som er inngått mellom de regionale helseforetakene og Norsk Psykologforening. I denne avtalen heter det bl.a. at driftsavtalen "skal tilbys søkeren som er best kvalifisert (kvalifikasjonsprinsippet). Det skal legges vekt på saklige kriterier. Med saklige kriterier menes bl.a. faglig kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet."
Partene i rammeavtalen er enige om at regionalt helseforetaks beslutning om hvem som skal få tilbudet er å anse som et enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven. Som sådan kan vedtaket påklages dersom en søker skulle mene at regionalt helseforetak ikke skulle ha lagt til grunn kvalifikasjonsprinsippet. Det er Helsedirektoratet som er klageinstans.
Ordningen med driftsavtaler ble innført i 1998. De psykologer som før 1998 hadde etablert sin praksis og kunne praktisere for trygdens regning kunne selv velge om de skulle inngå driftsavtale med fylkeskommunen, som på den tiden hadde ansvaret for spesialisthelsetjenesten. I Oslo hadde et flertall av spesialistene praksiser i Oslo vest/sentrum. Spesialistene fikk beholde den geografiske plasseringen. Flere av disse spesialistene er nå i ferd med å avslutte sine praksiser. I den forbindelse har Helse Sør-Øst startet en prosess som skal bidra til å sikre likeverdige tjenestetilbud av spesialisthelsetjeneste innen psykisk helse, herunder et geografisk likeverdig tilbud. Helse Sør-Øst har de siste to årene flyttet totalt 12 driftsavtaler innen klinisk psykologi (og 5 driftsavtaler i psykiatri) fra Oslo vest til Oslo øst.
Ved Psykologkontoret i sentrum, som er lokalisert i Bergen, fikk to psykologspesialister driftsavtale med Hordaland fylkeskommune i forbindelse med innføringen av ordningen med driftsavtaler i 1998. Siden 1. januar 2015 er det to vikarer (50 pst.) som har drevet pasientbehandlingen i den ene av disse to driftsavtalene. Bruken av vikar er regulert gjennom rammeavtalen. Det er imidlertid ikke slik at vikarene skal ha noen fortrinn når Helse Vest beslutter hvem som får tilbud av regionale helseforetak om å inngå driftsavtale som spesialist i klinisk psykologi – dette skal følge kvalifikasjonsprinsippet.
Den aktuelle driftsavtalen ved Psykologene i sentrum der de to vikarene arbeider er ikke utlyst da psykologen som har denne driftsavtalen ikke har sagt den opp. Når en driftsavtale blir "ledig" er det naturlig at regionalt helseforetak vurderer både om og hvor den eventuelt skal videreføres. Det er således ingen garanti for at en eksisterende driftsavtale blir videreført, ei heller at den blir videreført på samme lokalisering som tidligere. Erfaringene fra Oslo viser i tydelighet viktigheten av dette.
Regjeringen vil øke antallet avtalespesialister og bruke avtalespesialistene mer. Nye rammeavtaler mellom de regionale helseforetakene og profesjonsforeningene ble virksomme fra årsskiftet. Gjennom avtalene vektlegges samarbeid mellom sykehusene og avtalespesialistene, slik at pasientene skal få en bedre helsetjeneste. I revidert oppdragsdokument av 30. juni fikk de regionale helseforetakene i oppdrag å lyse ut driftsavtaler for avtalespesialister i 2016, med sikte på at antall avtalte årsverk avtalespesialister i 2017 blir større enn i 2016.