Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1507 (2015-2016)
Innlevert: 30.08.2016
Sendt: 30.08.2016
Besvart: 05.09.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Da Stortinget 3/5 vedtok å gi kommunene ny lovhjemmel for lavutslippssoner, ble de i en enstemmig innstilling omtalt som "et viktig supplement til en mulighet for miljødifferensierte bompengetakster". Men departementet har sendt på høring en sentral forskrift hvor det i § 19 heter at det ikke skal være lov å innføre lavutslippssoner og miljødifferensierte bompengetakster i samme område.
Vil statsråden endre på § 19 i høringsutkastet - eller legge fram sak for Stortinget om at han ikke vil følge den enstemmige innstillingen?

Begrunnelse

Da Oslo og Akershus fylkeskommuner og Statens Vegvesen forhandlet fram Oslopakke 3 på vårparten, var det en del av grunnlaget at man i tillegg til en viss miljødifferensiering av bompengetakstene, ville få mulighet til å innføre lavutslippssoner i tråd med Stortingets enstemmige vedtak og innstilling. Man trenger begge disse verktøyene for blant annet å dekke over halvparten av biltrafikken i Oslo som er intern og ikke går gjennom bompengeringen. Det er også denne trafikken som går i områder hvor overskridelsene av grenseverdiene for NO2 og fint svevestøv er størst og flest.
Hvis forskriften hindrer at man kan innføre lavutslippssoner i Oslo, vil man altså mangle verktøyer til å påvirke en stor del av biltrafikken, og ikke ha mulighet til å få ned utslippene av NO2 og fint svevestøv under grenseverdiene. Det samme vil gjelde andre storbyer hvor det er aktuelt å innføre miljødifferensierte bompengetakster, som Bergen og Trondheim. Slik vil den foreslåtte § 19 i den sentrale forskriften i praksis gjøre det umulig å innføre lavutslippssoner der det trengs mest - og der vi trenger det for å innfri kravene i ESA-domstolens dom mot Norge for gjentatte brudd på grenseverdiene for NO2 og fint svevestøv, særlig i Oslo og andre byområder. Dette er klart i strid med Stortingets enstemmige innstilling og vedtak om dokument 8:35 L (2015-2016) - og hele intensjonen og begrunnelsen for forslaget. Departementet fikk fullmakt til å utforme en forskrift, men denne kan selvsagt ikke bryte med grunnleggende innhold i Stortingets behandling.
Videre heter det i den sentrale forskriftens forslag til § 3 at virkeområdet for lavutslippssoner kun skal omfatte biler som bruker diesel eller biodiesel. Dette er også i strid med Stortingets enstemmige innstilling hvor det heter at "lovhjemmelen vil gjelde norske og utenlandske kjøretøy som blir drevet frem med motor, herunder personbil, varebil, buss, lastebil, moped og motorsykkel". Det vil hindre arbeidet med å få ned den lokale forurensningen av fint svevestøv, dersom ikke bensinbiler kan omfattes. Eldre modeller av disse har også betydelige NO2-utslipp.
Det er meget uheldig at man i forslaget til forskrift på sentrale punkter som § 3 og § 19 legger opp til å bryte med Stortingets enstemmige vedtak og innstilling. Det er viktig at statsråden klargjør hvordan han stiller seg til dette før regjeringen fatter endelig vedtak om den sentrale forskriften.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Høringen på utkast til sentral forskrift om lavutslippssoner for biler er nettopp avsluttet, og høringskommentarene oppsummeres nå. Av respekt for høringsinstansene vil jeg gjerne få gjennomgå kommentarene før jeg uttaler meg om § 19 bør endres. Jeg ber om forståelse for dette.