Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1509 (2015-2016)
Innlevert: 30.08.2016
Sendt: 30.08.2016
Besvart: 08.09.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Dagens Næringsliv satte i juni og juli i år søkelys på sikkerhets- og beredskapsarbeidet i Jernbaneverket.
Hva er statsrådens vurdering av de opplysninger som kom fram i disse artiklene, og hva har statsråden gjort og hva vil han gjøre for å sørge for at praksisen i Jernbaneverket på sikkerhets- og beredskapsområdet holder høy nok standard?

Begrunnelse

I et intervju med Dagens Næringsliv 11. juli i år uttaler direktør Erik Johnsen i Statens jernbanetilsyn at "Denne rapporten bekrefter det vi har påpekt i våre tilsynsrapporter de siste årene. Vi konstaterer at Jernbaneverket har en del avvik på smått og stort". Til DN uttaler statsråden 12. juli at han er "fornøyd med at jernbanedirektør Elisabeth Enger har bestilt en rapport for å forbedre beredskapen".

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I jernbanen har sikkerheten alltid topprioritet. Regjeringen har vært opptatt av å sette jernbaneinfrastrukturen bedre i stand. Dagens regjering har om lag doblet satsingen på fornyelse, slik at forfallet på jernbanen har blitt redusert for første gang på lenge. Økte bevilgninger gjør at Jernbaneverket er i stand til å oppgradere infrastrukturen, noe som er grunnleggende for at jernbanen skal være et trygt transportmiddel.
Reportasjene i Dagens Næringsliv var, slik jeg har forstått det, i stor grad basert på informasjon fra Jernbaneverkets interne revisjonsrapporter. Disse interne rapportene er jernbanedirektørens styringsverktøy, og ikke en del av styringsdialogen mellom Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket. Dersom det fremkommer forhold i disse som departementet bør være kjent med, legger jeg til grunn at Jernbaneverket videreformidler slik informasjon.
Når det gjelder noe av det som fremkom, opplyser Jernbaneverket at etaten ikke har manglet beredskapsplaner, men at etaten imidlertid har manglet gode beredskapsanalyser som grunnlag for beredskapsplanene. Det nye beredskapsregimet som nå er etablert, har en systematisk og strukturert metodikk for hvordan beredskapsanalyser og planverk skal være. Videre opplyser Jernbaneverket at det er innført ny øvelsesmetodikk for å sikre at det går en rød tråd fra beredskapsanalyser til lærings- og forbedringsaktiviteter, noe som skal gjøre at det øves realistisk og bidrar til en riktig dimensjonering av beredskapen. Jernbaneverket opplyser også at det er tett dialog med Statens jernbanetilsyn om dette temaet.
Sikkerhetsarbeidet er videre organisert gjennom tilsyn med at Jernbaneverket og andre jernbanevirksomheter følger de krav lover og regelverk stiller til driften. Dette er Statens jernbanetilsyns oppgave, og tilsynet har i den senere tid også fått oppgaven med å følge opp jernbanevirksomhetenes arbeid mot blant annet terror. Krav til sikring mot terroranslag og andre uønskede tilsiktede handlinger fremgår nå av en egen forskrift fastsatt av Statens jernbanetilsyn.
Samferdselsdepartementets selvstendige oppfølging av sikkerhetsarbeidet skjer først og fremst gjennom tildelingsbrev, etatsstyringsmøter og øvrig etatsstyringsdialog, samt egne halvårlige kontaktmøter med etater og selskaper om samfunnssikkerhet. Som en konkret oppfølging av artiklene i Dagens Næringsliv har jeg hatt et felles møte med jernbanedirektøren og direktøren for Statens jernbanetilsyn. Dette møtet bekreftet at det er en god dialog mellom Jernbaneverket og Statens jernbanetilsyn om sikkerhetsrelaterte spørsmål, noe som gir et godt grunnlag for å videreføre og der det er mulig, bedre den høye sikkerheten på det norske jernbanenettet.
Avslutningsvis vil jeg understreke at jeg er fornøyd med at Jernbaneverket er opptatt av kontinuerlig forbedring i sitt sikkerhetsarbeid, og nettopp bruker revisjoner aktivt i dette arbeidet. Det er min klare forventning at arbeidet med sikkerhetsrelaterte spørsmål fortsatt har meget høy prioritet hos Jernbaneverket og øvrige jernbanevirksomheter.