Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1511 (2015-2016)
Innlevert: 30.08.2016
Sendt: 30.08.2016
Besvart: 08.09.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Når vil prosjektet E16 Olum – Eggemoen bli forelagt Stortinget for endelig beslutning om utbygging?

Begrunnelse

Ny E16 mellom Olum og Eggemoen i Oppland er en viktig del av den ytre «ring 4» på Østlandet. Dagens veg er utdatert som hoved ferdselsåre.
Prosjektet er omtalt i flere stortingsmeldinger, og er gitt høy prioritet i gjeldende NTP.
Allerede i 2012 ble det gitt prinsipiell tilslutning til bompengefinansiering.
Reguleringsplaner for hele strekningen, inklusive tilknytningsarm til Jevnaker, ble vedtatt tidlig i 2015.
Til tross for dette er prosjektet ennå ikke forelagt Stortinget gjennom utbyggingsproposisjon.
Ved årsskiftet 2015/16 ble det gitt ny lokalpolitisk tilslutning til bompengefinansiering. Det gjelder også Jevnaker kommune på tross av stor lokal bekymring over at prosjektet medfører bom på eksisterende veger. Jevnaker ønsker derfor at den endelige bompengeordningen blir innrettet slik at belastningen på lokalsamfunnet blir akseptabel.
Fylkeskommunene har gitt alle nødvendige garantier og finansiering gjennom sitt bomselskap.
ør Stortinget behandler saken skal regjeringen ifølge gjeldende ordning gjennomføre en ny kvalitetssikring (KS2).
Ifølge foreliggende opplysninger er dette ennå ikke gjennomført.
Statsråden har i mange sammenhenger uttrykt at planarbeidet må organiseres slik at gjennomføringen kan skje raskere. I denne saken ser det ut til at det er i statsrådens departement som forsinker framdriften.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I NTP 2014-2023 er det prioritert statlige midler til å starte byggingen av ny E16 på strekningen Eggemoen – Jevnaker – Olum, forutsatt tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet.
Forslag til bompengeopplegg har vært til behandling i berørte kommuner og fylkeskommuner. Både Buskerud og Oppland fylkeskommuner har fattet vedtak i tråd med forslaget fra Statens vegvesen. Jevnaker kommune legger imidlertid i sitt vedtak blant annet til grunn et passeringstak på 30 passeringer som skal gjelde samlet for alle fire bomstasjonene i systemet. Ringerike kommune har fattet vedtak om at de vil følge Jevnaker kommune.
Gjeldende retningslinjer for passeringstak tilsier at passeringstak skal gjelde for hver enkelt stasjon. For både å sikre økonomien i prosjektet og sikre at belastningen på lokalbefolkningen kan bli akseptabel, er det nødvendig å gå grundig gjennom hvilke deler av Jevnaker kommune sitt vedtak som kan gjennomføres.
Når Jevnaker kommune, til forskjell fra Buskerud og Oppland fylkeskommune, har valgt å vedta et bompengeopplegg som ikke har støtte i gjeldene retningslinjer for bompengeprosjekter vil det nødvendigvis utløse behov for et arbeid med hvordan kommunens ønsker kan løses på en best mulig måte. Samferdselsdepartementet arbeider for at saken skal kunne legges frem for Stortinget så fort som mulig. Dette krever imidlertid at ekstern kvalitetssikring av prosjektet (KS2) skal være gjennomført og at bompengeopplegget tilstrekkelig avklart.
La meg for ordens skyld minne om at regjeringen i statsbudsjettet for 2016 foreslo bevilgninger for å redusere bompengeandelen i veiprosjekt, i tråd med tenkningen regjeringen fremla i bompengereformen som Stortinget behandlet sommeren 2015. Regjeringen fikk ikke flertall for bevilgningen til bompengekutt, hvor blant annet representanten Aaseruds parti stemte imot. Regjeringen jobber nå med andre løsninger som vil redusere bompengebelastningen for næringslivet og folk flest.