Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1513 (2015-2016)
Innlevert: 30.08.2016
Sendt: 30.08.2016
Besvart: 06.09.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): En konsekvens av innføringen av NBS er at produksjonsselskap må avhende kritiske komponenter i verdiskapingstjenesten og mister kontrollen over vedlikehold, feilretting og reinvestering. Ved feil vil nettselskap prioritere der de får kilekostnader. Produksjonsselskaper er ikke i ordningen og risikerer nedprioritering av feil på anlegg som helt eller delvis er til for å få strøm inn på nettet.
Vil statsråden be NVE om å utrede konsekvensene for produksjonsselskapene ved innføring av nettavregningsområder?

Begrunnelse

Som en konsekvens av innføring av NBS er det blitt skjerpet fokus på definisjonen av hva som er nettselskap. Videre har dette ført til at det er opprettet nettavregningsområder for å håndtere rapporteringsplikten. Utveksling av kraft inn/ut av et nettavregningsområde skjer der to nettselskaper møtes, et nettselskap og et produksjonsselskap eller tilknyttede abonnenter. Den skjerpede definisjonen har ført til endringer for selskap som eier overføringsnett. Uavhengig om det er rene produksjonslinjer, distribusjonsnett, regionalnett osv. så blir en definert som nettselskap med de krav som stilles til et nettselskap dersom en eier slike anlegg. Konsekvensen er at produksjonsselskap må avhende nettanlegg, og i flere tilfeller også krafttransformatorer. Dette er kritiske komponenter i verdiskapingstjenesten for en kraftprodusent. Kraftprodusenter mister kontrollen over vedlikehold, feilretting og reinvestering av disse komponentene. Ved feil vil nettselskap sette inn innsatsen der de får kilekostnader.
Produksjonsselskaper er ikke inne under den ordningen. Ved større feil der det kreves mye ressurser vil et kraftselskap måtte vente til det passer nettselskapet å rette feil på anlegg som helt eller delvis kun er til for å få strøm levert inn på nettet. Så lenge kraftselskapene har hatt kontroll på de komponenter de mener er vesentlige og nødvendig for å sikre at de får produsere har dette vært greit. Med det nye regelverket der produsenter må avhende viktige anlegg for sin verdiskaping, og mister kontroll på kritiske komponenter er situasjonene endret.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Nordisk balanseavregning (NBS) er et prosjekt for å harmonisere og sentralisere regulerkraftavregningen i Norge, Sverige og Finland. Hensikten er å tilrettelegge for et felles sluttbrukermarked for strøm. Innføring av NBS med nettavregningsområder verken skjerper eller lemper på definisjonen av nettselskap, og medfører ikke at et produksjonsselskap er forpliktet til å avhende nettanlegg, transformatorer eller andre kritiske komponenter knyttet til kraftproduksjonen.
Nettvirksomhet anses som et naturlig monopol, og er på denne bakgrunn sterkt regulert. Formålet med reguleringen er å sørge for at nettselskapene har rettigheter, plikter og insentiver som sikrer en samfunnsmessig rasjonell utvikling av kraftsystemet, inkludert et ønsket nivå på forsyningssikkerhet. Blant annet fastsetter Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) årlige inntektsrammer for hvert nettselskap, og regulerer deres tillatte inntekt. Denne økonomiske reguleringen er utformet med sikte på å gi nettselskapene insentiver til å bygge, drive og utvikle nettet sitt på en kostnadseffektiv måte.
I spørsmålet hevdes det at produksjonsselskaper risikerer å bli nedprioritert ved avbrudd fordi produsentene ikke er omfattet av KILE-ordningen. KILE-ordningen er en del av den økonomiske reguleringen, og innebærer at den tillatte inntekten til nettselskapet reduseres dersom nettkundene opplever avbrudd. Dette gir selskapene insentiver til hurtig gjenoppretting av forsyningen.
KILE-ordningen gjelder sluttbrukere, og ikke kraftprodusenter. Annet regelverk skal sikre produsentenes rettigheter med tanke på forsyningssikkerhet. Dersom et nettselskap venter uforholdsmessig lenge med å rette opp feil som berører en nettkunde (sluttbruker eller kraftprodusent), kan dette være mulige brudd på regler om driftssikker stand, opprettholdelse av funksjonalitet, beredskapsmessige hensyn, nøytralitet og ikke-diskriminering som følger av konsesjonsvilkårene i energilovforskriften. Disse pliktene gjelder både ovenfor kraftprodusenter og sluttbrukere, og uavhengig av om produsenter eier nett eller ikke.
Beredskapsforskriften skal sikre at energiforsyningen opprettholdes og at normal forsyning gjenopprettes på en effektiv og sikker måte i og etter ekstraordinære situasjoner. Dette gjelder også for alle nettkunder, både kraftprodusenter og sluttbrukere. Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet stiller blant annet krav til at ved avbrudd skal full forsyning gjenopprettes uten ugrunnet opphold, og dette gjelder også kraftforsyningen inn til kraftprodusenter.
På bakgrunn av dette mener jeg det ikke nå er behov for å be NVE om å utrede konsekvenser for produksjonsselskapene av innføring av nettavregningsområder. Samtidig er departementet opptatt av at vi til enhver tid har et effektivt og hensiktsmessig rammeverk som legger til rette for god forsyningssikkerhet for energi.