Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1515 (2015-2016)
Innlevert: 31.08.2016
Sendt: 31.08.2016
Besvart: 08.09.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hvordan vil statsråden følge opp anbefalingene fra styret i Lånekassen om nedleggelse av kontorstedene i Ørsta, Tromsø og etter hvert Bergen, og mener statsråden at en slik sentralisering av statlige arbeidsplasser er i tråd med regjeringens politikk?

Begrunnelse

Lånekassen betjener over 1 million kunder over hele Norge og i utlandet. De er representert på ulike steder i Norge. Kontorstedene ligger i geografisk nærhet til flere av landets utdanningsinstitusjoner, og har på den måten god anledning til å følge opp kundene gjennom fysisk tilstedeværelse og manuell kundebehandling. Lånekassen tilbyr på denne måten også statlige arbeidsplasser i flere distrikter. Styret i Lånekassen har på styremøtet 26.august vedtatt å oversende kunnskapsministeren forslag om endringer i Lånekassens geografiske kontorstruktur. Styrets forlag innebærer å legge ned kontorene i Ørsta, Tromsø og etter hvert i Bergen. Det er i styrets arbeid lagt et premiss om at endringen som følge av omorganiseringen ikke skal berøre kontorstedene i Oslo og Trondheim.
Lånekassen er en digital virksomhet der selvbetjening er hovedkanalen for deres kunder. Saksbehandlingen blir stadig mer automatisert, og omfanget av manuell behandling er betydelig redusert de siste årene og skal reduseres ytterligere. I en virksomhet som har digital kundebehandling som ett av sine hovedsatsningsområder, vil geografisk lokalisering av kontorsteder være underordnet virksomhetens mulighet til å videreutvikle kvaliteten på tjenestene og for å bygge opp bærekraftige fagmiljøer. Begge deler blir av styret i Lånekassen gitt som viktige mål for omorganiseringen. I tillegg vises det til behovet for økt kostnadseffektivitet.
Å miste arbeidsplasser er alvorlig for de det gjelder, og det er et viktig politisk mål at det skal finnes arbeidsplasser for mennesker med høyere utdanning også i distriktene og i andre byer enn Oslo. Verdien av å opprettholde flere statlige arbeidsplasser utenfor hovedstadsområdet er ikke synliggjort som en del av vurderingsgrunnlaget til styret, selv om det gis gode argumenter for at digitaliseringen av tjenestene gir store muligheter nettopp for dette.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Å tilby brukervennlige og effektive tjenester gjennom økt digitalisering og automatisk saksbehandling er en sentral del av Lånekassen sin strategi, og i tråd med regjeringens mål om en effektiv offentlig sektor.
Lånekassen har i dag kontor på seks steder i Norge. Ved flere av kontorene er oppgavene som utføres i all hovedsak knyttet til manuell saksbehandling. Økt automatisering og digitalisering har vært viktige effektmål for de omfattende IKT-investeringene som er gjort gjennom LØFT-programmet som ble avsluttet i 2015. Behovet for manuell saksbehandling vil bli lavere i framtida 26. august 2016 fattet styret i Lånekassen et enstemmig vedtak om å oversende en anbefaling til Kunnskapsdepartementet om å endre kontorstrukturen i Lånekassen.
Styret i Lånekassen har foreslått at tallet på kontor blir redusert fra seks til tre på sikt. To av kontorene, Tromsø og Ørsta, er foreslått avviklet innen 1. januar 2020. Lånekassen foreslår videre at kontoret i Bergen gradvis avvikles gjennom ansettelsesstopp og at kontoret etter hvert blir underlagt et av de andre kontorene. I tillegg er det en sentral del av forslaget at antallet medarbeidere som driver manuell saksbehandling i Oslo reduseres kraftig, fra om lag 60 årsverk til om lag 25-30 årsverk.
Forslaget skal nå behandles i Kunnskapsdepartementet. Det er for tidlig å konkludere på hva som blir den endelige kontorstrukturen. Jeg er glad for at Lånekassen på eget initiativ vurderer hvordan de best kan organisere virksomheten for å sikre effektiv drift og best mulig tjenester til elever, studenter og tilbakebetalere i framtida. Det er viktig å sikre at de betydelige midlene som er investert gjennom LØFT-programmet gir de forventede effektene knyttet til kortere saksbehandlingstid og flere interaktive tjenester.
Samtidig er det viktig for regjeringen å sikre en fordeling av statlige arbeidsplasser som bidrar til å utvikle robuste arbeidsmarkeder over hele landet. Arbeidet med å lokalisere nye og eksisterende arbeidsplasser utenfor Oslo skal forsterkes. Dette hensynet vil også være sentralt for meg i vurderingen av dette forslaget.