Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1517 (2015-2016)
Innlevert: 31.08.2016
Sendt: 31.08.2016
Besvart: 05.09.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Vil statsråden ta initiativ til at næringslivet og befolkningen for øvrig sine ønsker om regularitet og rutetider blir hensyntatt i sluttforhandlingene om nye avtaler for flyruter på Rørvik og Namsos lufthavn for perioden 2017-2020?

Begrunnelse

Venstre har med uro sett på den nye anbudsutlysningen for flyruter i Nord-Norge der flyplassene i Rørvik og Namsos er inkludert. Vi har forstått at samferdselsministeren mener at kapasiteten på flyrutene til og fra Namsos og Rørvik vil øke fra 2017. Det er vel og bra. Venstre mener likevel det er rom for forbedring i rutetilbudet som det er lagt opp til. Spesielt gjelder dette at tidtabellene det er lagt opp til i anbudsdokumentene er for dårlige og lite tilpasset næringslivets og befolkningens forøvrig behov. For eksempel vil det være vanskelig å gjennomføre dagmøter i Oslo med reise fra Rørvik. Tiden i Oslo sentrum ser ut til å bli redusert fra 8 timer til 3,5 timer i de nye anbudsdokumentene. Det blir dermed ofte nødvendig å bruke to dager på ærend som man tidligere kunne gjennomføre på en dag. Like alvorlig er det at det ikke vil være mulig å sende for eksempel servicepersonale opp fra Oslo til industrien i Namdalen på dagbesøk.
Ytre Namdal er en region med sterk vekst, spesielt innen fiskeri- og havbruk. Venstre mener det er viktig at det legges til rette for utvikling og at regionens potensial kan utnyttes videre. Gode samferdselstilbud, inkludert velfungerende flyruter, er en viktig forutsetning for slik utvikling. Venstre er glade for at det nå ser ut til å være tre selskap som har lagt inn tilbud på rutene i Nord-Norge, men mener det er viktig at rutetidene gjenspeiler de ønsker og behov som næringslivet og befolkningen ønsker seg lokalt. Fra Namdalen har det kommet en rekke innspill om tilpassinger som bør gjøres i det nye rutetilbudet. Venstre ber om at Statsråden i sluttforhandlingene om nye flyruter legger vekt på disse innspillene.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Samferdselsdepartementet lyste 2. juni 2016 ut ny konkurranse om drift av regionale ruteflygninger i Nord-Norge i perioden 1. april 2017 - 31. mars 2022. Departementet sikrer gjennom dette et tilbud på de flyrutene som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme å drive. Som for fjorårets utlysning av ruteflygninger i Sør-Norge, ble det gjort en del endringer i denne utlysningen for å sikre et bedre og mer markedstilpasset rutetilbud.
Setekapasiteten på flyrutene til og fra Namsos og Rørvik øker fra 1. april 2017, samtidig som setekravet er satt på årsbasis istedenfor på ukesbasis. Rutetidene er basert på krav til transportstandard som Møreforskning og TØI har utformet i sin rapport om regionale ruteflyginger i Nord-Norge fra 2015. Gjennom transportstandardkriteriene sikrer vi korrespondanse til hovedstad og internasjonalt flytilbud via regional lufthavn, tilgang til by med regionsykehus, sted med utvidet helsetilbud og til fylkesadministrasjonen. Det er videre blitt utarbeidet standarder for første landing og siste avgang på de flyplassene det er krav om ruteføring til. Standarden er delt inn i grønn (god), og gul (tilfredsstillende). Av utlysningen følger det at flyrutene både fra Rørvik og Namsos skal ha grønn standard. Vi har samtidig satt krav om at ruteføringa skal sikre korrespondanse med flyruter til og fra Oslo. Det er fullt mulig å ha møte i Oslo, med tur-retur samme dag.
Jeg vil understreke at de fastsatte rutetidkravene er minstekrav som operatørene må forholde seg til, og departementet har i konkurransegrunnlaget fastsatt krav om at operatøren skal ta hensyn til publikumsetterspørselen. Det er i tillegg viktig å påpeke at kontraktene med flyselskapene er nettokontrakter, hvor flyselskapene får beholde inntektene. Det er flyselskapene selv som har mest og best informasjon om hvordan rutetidene kan optimaliseres for å imøtekomme etterspørselen, samtidig som nettokontraktene gir insentiv for å gjøre nettopp det. Vi har derfor gitt flyselskapene mest mulig fleksibilitet innenfor rammene av de rutetidskravene vi har satt.
Ytre Namdal er en viktig næringsregion, og jeg ønsker å legge til rette for utvikling av regionen gjennom et godt samferdselstilbud. Jeg mener at de fastsatte kriteriene i utlysningen vil bidra til å sikre et godt og markedstilpasset flytilbud fra Namdalen i perioden 1. april 2017 - 31. mars 2022.