Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1518 (2015-2016)
Innlevert: 01.09.2016
Sendt: 01.09.2016
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 14.09.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): UDI opplyser nå på sine hjemmesider om at det er 14 måneders ventetid for intervju i forbindelse med familieinnvandringssøknader i Oslo Politidistrikt.
Synes statsråden dette er akseptabelt, og hvis ikke, hvilke konkrete tiltak er og vil bli iverksatt for å få ventetiden vesentlig redusert?

Begrunnelse

I Sivilombudsmannens uttalelse 2015/201 av 02.06.2016 uttrykkes det at det er «uheldig at behandlingstiden er så vidt ulik i førstelinjen, avhengig av hvilket politidistrikt eller hvilken utenriksstasjon som forbereder saken», og videre at «det overordnete ansvaret for å sørge for å få ned og utjevne saksbehandlingstiden i førstelinjen ligger hos Justis- og beredskapsdepartementet, for så vidt gjelder politiet…». Det henvises også spesifikt til at «Oslo politidistrikt i en lengre periode har hatt opptil åtte måneders ventetid.»
Disse åtte månedene har i mellomtida blitt til 14 måneder ifølge. informasjon tilgjengelig på UDI sine hjemmeside («saksbehandlingstidskalkulatoren»). Likevel svarte statsråden 12.08.16 på spørsmål fra Marianne Aasen at «Det er ifølge POD i dag ikke mulig å produsere tilstrekkelig presis statistikk over ventetid i politiet hva gjelder søknader om familiegjenforening hvor politiet er bedt av Utlendingsdirektoratet (UDI) om å intervjue aktuelle personer som ledd i saksbehandlingen.» Det opplyses i svaret at tiltak er iverksatt i Oslo politidistrikt, men ingenting om at ventetiden på tidspunktet spørsmålet ble besvart var økt til 14 måneder, noe som tør være kjent for statsråden da UDI samtidig hadde informasjon om dette på sine hjemmesider.
TV2 skriver 18.08 d.å. at hundrevis av midlertidige ansatte i UDI kan miste jobben i ved årsskiftet. De tillitsvalgte i UDI uttaler ifølge TV2 at disse kan jobbe med andre oppgaver, f.eks. familiegjenforening, mens UDI-direktør Frode Forfang sier det er stor sannsynlighet for at de midlertidige stillingene forsvinner. Det synes altså som om det finnes tilgjengelige menneskelige ressurser som kunne vært tenkt brukt til å forkorte ventetiden for intervju i Oslo Politidistrikt.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Oslo politidistrikt opplyser at det å utrede grunnlaget for vedtak i UDI om familie-gjenforening er arbeidskrevende. Det må blant annet forberedes og gjennomføres intervjuer og gjennomføres vandelssjekk av aktuelle personer, og det skal gjennomføres kartleggingssamtaler for å avdekke mulig tvangsekteskap. I tillegg kommer at det ofte må skaffes kvalifisert tolk. Det hender også at personer som skal intervjues avlyser eller unnlater å møte til intervju. Dette tar naturlig nok noe tid.
Politidistriktet viser videre til at deres kapasiteter og ressurser til dette arbeidet særlig det siste året, har vært under betydelig press, ikke minst har dette sin årsak i belastningen som den ekstraordinært store økningen i antall migranter til Norge i 2015 førte med seg. Da ble ressursene omdisponert til andre oppgaver.
For så vidt gjelder den aktuelle ventetiden i Oslo politidistrikt for familiegjenforenings-sakene, opplyser politidistriktet nå på spørsmål fra meg at den reelle ventetiden kan gå opp i 11 måneder, og at den fryktes å kunne bli lenger.
Jeg legger til grunn at Oslo politidistrikt iverksetter de tiltak som det er mulig å få på plass for å forkorte saksbehandlingsforløpet i denne typen saker, og selv vurderer hvilke tiltak som er mest hensiktsmessige.
Jeg vil her legge til at denne opplysningen ikke forelå i materialet som ble mottatt fra politiet da svaret på skriftlig spørsmål nr. 1424 fra stortingsrepresentant Marianne Aasen ble utformet. Jeg har derfor også sendt et tilleggssvar på spørsmål nr. 1424.