Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1524 (2015-2016)
Innlevert: 01.09.2016
Sendt: 01.09.2016
Besvart: 07.09.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Hvorfor nekter statsråden å gi innsyn i dokumentet som omtaler mulige trusler mot helsen ved økte asylankomster, når det er av allmenn interesse å bli kjent med fakta om dette?

Begrunnelse

Statsråden sier (ABC Nyheter, 26.08.16) at ingenting i dokumentet tilsier at asylsøkere som kommer til Norge utgjør en fare for folkehelsen. Jusprofessor Jan Fridtjof Bernt er kritisk til helseministerens begrunnelse for avslag til innsyn i dokumentet, og sier i samme sak at han er i tvil om lovligheten i graderingen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er opptatt av åpenhet i forvaltningen og synes det er fint at representanten setter offentlighet på dagsorden.
Det aktuelle dokumentet inneholder i hovedsak en oversikt over aktørbilde og status i prosesser i forbindelse med økte asylankomster fra de fleste departementenes områder. Det er ikke noe i dokumentet, eller i informasjon vi ellers har, som tilsier at asylsøkere som har kommet til Norge utgjør noen fare for folkehelsa. Det beror på en misforståelse at dokumentet omtaler mulige trusler mot helsen ved økte asylankomster.
Rent konkret består dokumentet av en e-post fra Helse- og omsorgsdepartementet samt en e-post og et vedlegg fra Justis- og beredskapsdepartementet. Alle disse er gradert "fortrolig" i henhold til beskyttelsesinstruksen § 4 tredje ledd.
Et dokument som er gradert etter beskyttelsesinstruksen kan bare nedgraderes av den etat som har foretatt graderingen, jf. beskyttelsesinstruksen § 5 nr. 4. Helse- og omsorgsdepartementet har nå nedgradert sin e-post og innvilget innsyn i denne. Justis- og beredskapsdepartementet vurderer p.t. nedgradering av deres e-post og vedlegg. Når Justis- og beredskapsdepartementets konklusjon foreligger, vil Helse- og omsorgsdepartementet på nytt vurdere å gi innsyn i disse delene av dokumentet.