Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1526 (2015-2016)
Innlevert: 01.09.2016
Sendt: 02.09.2016
Besvart: 08.09.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Innføring av miljødifferensierte bompenger slik som fortsatt i Oslopakke 3-avtalen krever endringen i veglova. Som statsråden er kjent med er det i revidert avtale om Oslopakke 3 datert 5.6.2016 lagt til grunn at de nye takstene kan innføres 1.3.2017.
Kan statsråden orientere om status for arbeidet med de nødvendige lovendringene, og anslå tidspunkt for når Stortinget kan vente en lovproposisjon til behandling?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Samferdselsdepartementet arbeider med høringsnotatet om endring i veglova § 27 som skal legge til rette for at byene kan ta i bruk miljødifferensierte takster innenfor bompengesystemet. Arbeidet med lovforslaget er i sluttfasen. Samferdselsdepartementet arbeider for at høringsnotatet kan sendes på offentlig høring så snart som mulig i høst. Høringsfristen skal normalt være 3 måneder, men kan kortes ned dersom det er viktig å fremme saken for Stortinget tidligere.
Parallelt med arbeidet med lovforslaget, er det satt i gang et arbeid i Vegdirektoratet for å legge til rette for at AutoPASS teknisk kan differensiere takstene ut fra de ulike typene kjøretøy sine miljøegenskaper. Både det tekniske systemet og lovhjemmelen må være på plass før det kan åpnes for miljødifferensiering i Oslo. Samferdselsdepartementet ga Vegdirektoratet i juni i oppdrag om å klargjøre for miljødifferensierte bompenger i AutoPASS-systemet. Vegdirektoratet arbeider nå med en detaljert tids- og arbeidsplan for endringene i AutoPASS, som vil bli lagt fram for departementet i slutten av september.
Departementet har som målsetting å legge fram lovforslaget Stortinget så snart som mulig etter at den offentlige høringen og nødvendige prosesser er gjennomført.