Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1531 (2015-2016)
Innlevert: 02.09.2016
Sendt: 02.09.2016
Besvart: 12.09.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Sveinung Rotevatn (V)

Spørsmål

Sveinung Rotevatn (V): Når tar statsråden sikte på å få på plass ei ny heilskapleg sentral godkjenning for byggenæringen, som vil gjere det lettare for forbrukarane å velje seriøse byggeaktørar?

Begrunnelse

Norsk byggenæring er trua av aktørar som bryt krav på eit godt og trygt arbeidsmiljø. Ei undersøking utførd av Skatteetaten i januar 2011 viste at heile 20 pst. av alle nordmenn innrømme å ha kjøpt svarte teneste. Blant dei er byggetenestar overrepresentert. I 2015 kunngjorde statsråden at ei ny sentral godkjenningsordning vil bli innført i 2016, og statsråden ble sitert i Aftenposten på at «Vi vinner ikke kampen mot svart arbeid uten å ha forbrukerne med oss. Myndigheter, bransjen og forbrukere må stå sammen». Underteiknande støtta statsrådens intensjon om å betre transparensen i byggenæringa, men registrerar at det i dag enno ikkje finnes ei heilskapleg sentral godkjenningsordning som gjer det mogeleg for brukarane å sjekke handverkarar i samtid. Med tilstrekkeleg finansiering finnast det smarte teknologiske løysningar som gjer det mulig for forbrukarane å velje seriøse aktørar. Som det blei understreka i regjeringas eiga rapport «Enkel å være seriøs» (Innst. 359L 2014/2015) er dei fleste forbrukarane interessert i å få oppdrag utført av truverdege aktørar. Diverre gjer vanskeleg tilgjengeleg informasjon det utfordrande å velje seriøse firma. Ved å ta leiinga med sikte på eit sentralt godkjenningssystem, som kan utgjere innhaldet i ein varsla handverkarportal, kan statsråden slå eit viktig slag for den norske byggenæringa og forbrukaren. Kvar dag utan ei slik ordning tapar begge grupper til føremon for den svarte økonomien.
Underteiknande ber difor statsråden å snarast mogeleg lansera ei heilskapleg sentral godkjenningsordning som også gjer det enklare for forbrukaren å velje seriøse byggeaktørar.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Som stortingsrepresentanten er både eg og regjeringa opptatt av at byggjenæringa til dels er prega av problem med svart arbeid og sosial dumping. Regjeringa har derfor lagt fram ein strategi mot arbeidslivskriminalitet. I strategien er det ei rekkje tiltak som vil vere til hjelp for å fremje seriøsitet i byggjenæringa. Eg har også bedt næringa om råd, og dei overrekte meg rapporten "Enkelt å være seriøs" hausten 2014. Fleire av tiltaka næringa foreslo er tatt med i regjeringa sin strategi, og fleire av tiltaka er gjennomført.
Eit tiltak som byggjenæringa legg vekt på i rapporten, er at sentral godkjenning for føretak som vil ha ansvarsrett, vert endra slik at det også vert stilt krav til at føretaka betaler skatt mv. Forslag om slik lovendring blei behandla av Stortinget ved Prop. 131 L (2014-2015). Tiltaket er gjennomført. Reglane tredde i kraft 1. januar 2016, og vil etter kvart gjelde for dei om lag 15000 sentralt godkjende føretaka.
Eit anna tiltak som næringa er opptatt av, er at sentral godkjenning bør utvidast til også å gjelde føretak som er underleverandørar eller som leverer tenester i ROT-marknaden (ROT = rehabilitering, ombygging og tilbygg). Intensjonen med ei slik utviding, som dei kallar "modul 2", skal mellom anna vere å gjere det enklare for forbrukarane å finne fram til seriøse føretak. Dette skal også gje seriøse føretak eit fortrinn i konkurranse med føretaka som ikkje er seriøse.
For å gjere det enklare for forbrukarane å velje seriøst, samarbeider Kommunal- og moderniseringsdepartementet med Barne- og likestillingsdepartementet og Forbrukerrådet om å opprette ein såkalla "Handverkarportal", som skal gje forbrukarane nyttig informasjon ved førebuing av byggjeprosjekt, og då også om val av handverkar. Portalen skal hente inn opplysningar frå kjelder som er direkte tilgjengelege, mellom anna sentral godkjenning.
Når det gjeld forslaget frå byggjenæringa om ein "modul 2", vurderer departementet dette. Slik eg ser det, er det framleis utfordringar med å innføre ei slik ordning no med dei føresetnadene næringa legg til grunn; særleg gjeld dette automatisk innhenting av opplysningar. Mellom anna er ikkje opplysningar om kvalifikasjonar tilgjengelege på ein slik måte at dei kan sjekkast automatisk. Det vil soleis ikkje vere mogleg i dag å lage ei slik ordning som næringa ønskjer seg.
Regjeringa arbeider vidare på brei front med tiltak mot arbeidslivskriminalitet. "Modul 2-liknande løysingar" som vil kunne vere effektive og samfunnsnyttige verkemiddel i dette arbeidet, vil framleis bli vurdert. Vi samarbeider med næringa for å finne gode løysningar. Eg kan understreke at regjeringa og eg tar kampen mot sosial dumping og svart arbeid på alvor.