Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1534 (2015-2016)
Innlevert: 02.09.2016
Sendt: 02.09.2016
Besvart: 08.09.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Statsråden uttalte i en debatt under Arendalsuken at han ønsket å få utredet problemstillingene knyttet til luftfartens fremtid.
Når vil statsråden oppnevne et slikt utvalg og hvordan vil han involvere arbeidslivets parter i arbeidet?

Begrunnelse

Luftfarten er en del av Norges infrastruktur og knytter både Norge sammen og åpner døren til verden. Vi flyr oftere enn tidligere og denne trenden vil øke i fremtiden. Dette skaper både store utfordringer for klimaet, men også for flyselskaper og deres ansatte i en bransje med tøff konkurranse. Derfor vil vi ha en aktiv luftfartspolitikk.
Luftfartssektoren har gjennomgått en omfattende liberalisering som har ført til fallende billettpriser og større etterspørsel, mens arbeidstakernes vilkår stadig har blitt dårligere. Den voksende konkurransen setter den europeiske luftfarten under press og belastningen blir skjøvet over på de ansatte. I dag står vi overfor en sektor som stadig omstruktureres gjennom kreative tiltak som oppsplitting av selskaper, omfattende statsstøtte, skatteplanlegging, omgåelse av sosiale ordninger og sosial dumping.
Luftfarten er en viktig næring i Norge med mange tusen direkte ansatte og enda flere indirekte arbeidsplasser.
Dette taler for et behov for en nasjonal strategi for å møte utfordringene og finne bærekraftige løsninger.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Samferdselsdepartementet publiserte 14. mars 2016 høringsnotat om "globalisering og øket konkurranse i sivil luftfart – utfordringer og mulige konsekvenser for norsk luftfart". Luftfartsnæringen var involvert i arbeidet med høringsnotatet og ga i den forbindelse synspunkter på konkurransesituasjonen og utfordringer mv. Formålet med høringsnotatet er å gi et delgrunnlag for å ta stilling til hvordan luftfarten i Norge kan og bør utvikles. Høringsnotatet tar for seg de ulike problemstillinger som globalisering og økt konkurranse reiser, både for flymarkedets utvikling og de ansattes arbeids- og lønnsvilkår. Høringsnotatet berører flere av de temaene som er nevnt i begrunnelsen for spørsmålet fra stortingsrepresentant Eirik Sivertsen.
Det har kommet mange gode innspill til høringen. Blant disse vil jeg trekke frem LOs to hovedanbefalinger om at det nedsettes et bredt og partssammensatt utvalg som skal konsekvensutrede forhold ved norsk luftfartsnæring, og at det legges frem en stortingsmelding om norsk luftfart. Videre etterlyser NHO Luftfart en samlet overordnet strategi for luftfartsnæringen, med en samlet gjennomgang av mulige tiltak for å styrke norsk luftfartsnæring i en stadig mer globalisert konkurransesituasjon.
Den gjennomførte høringen er en del av et større arbeid om utviklingen av norsk luftfart. Høringsinnspillene er svært viktig i dette arbeidet, og Samferdselsdepartementet er i gang med gjennomgangen av disse. Jeg vil i løpet av kort tid ta stilling til hva slags form det videre oppfølgingsarbeidet skal ha, aktørene i luftfarten vil bli involvert i dette arbeidet.