Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1538 (2015-2016)
Innlevert: 02.09.2016
Sendt: 02.09.2016
Rette vedkommende: Innvandrings- og integreringsministeren
Besvart: 07.09.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Aftenposten har den 01.09.16 en oversikt over barn som har blitt holdt fengslet på Trandum transittmottak i flere dager. I barnekonvensjonens artikkel 37 står det at fengsling og frihetsberøvelse for barn kun skal benyttes som "en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom".
Er det at barn sitter fengslet på Trandum i perioder opptil 24 dager i tråd med våre forpliktelser etter barnekonvensjonen?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Dersom politiet har konkrete holdepunkter for at en utlending vil unndra seg et avslag på en asylsøknad eller et annet vedtak som innebærer at vedkommende plikter å reise ut av Norge, kan de pågripe og begjære fengsling av vedkommende for å gjennomføre tvangsretur. Det følger uttrykkelig av utlendingsloven at pågripelse og fengsling ikke må være uforholdsmessig.
I saker som gjelder barnefamilier med mindreårige barn, kan ikke politiet holde familien pågrepet uten fengslingskjennelse lenger enn til dagen etter pågripelsen. Dersom det ikke er gjennomført uttransportering innen denne tid og politiet heller ikke velger å løslate familien, må saken legges fram for domstolen som prøver om det er grunnlag for fengsling. Når saken omfatter barn, gjelder det etter loven strengere krav enn i andre saker om at fengsling skal være nødvendig. Politiet innhenter også en uttalelse fra barnevernet.
Utlendingsloven har ingen særskilt regler om maksimal fengslingstid i saker om barn ut over de alminnelige fristreglene som gjelder i fengslingssaker. Heller ikke EMK eller barnekonvensjonen angir noen fiksert tidsgrense for hvor lenge barn eller barnefamilier kan holdes fengslet.
Politiet legger imidlertid stor vekt på at barn skal sitte pågrepet og fengslet i kortest mulig tidsrom, og statistikken viser at det bare er i en svært liten andel saker at barnefamilier sitter fengslet i mer enn tre døgn. I perioden 1. januar til 15. august i år satt fire barnefamilier fengslet i 4 til 7 døgn, mens bare to familier satt lenger enn dette, henholdsvis 19 og 24 døgn.
Det er med andre ord kun i saker hvor spesielle omstendigheter gjør seg gjeldende at politiet begjærer fengsling ut over noen få døgn. Det er domstolen som tar stilling til fengslingsspørsmålet og fengslingstidens lengde, og som vurderer den enkelte sak opp mot utlendingsloven og gjeldende folkerettslige regler, herunder barnekonvensjonen.
Jeg understreker at utlendingslovens regler om fengsling av barn ikke er nye, men er innført og utviklet under tidligere regjeringer. Vi ser at dette regelverket bør tydeliggjøres og forbedres på enkelte punkter, og vi arbeider nå med et forslag til lovendringer som vil bli sendt på offentlig høring før det fremlegges for Stortinget.