Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1539 (2015-2016)
Innlevert: 02.09.2016
Sendt: 05.09.2016
Besvart: 09.09.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Ingrid Heggø (A)

Spørsmål

Ingrid Heggø (A): Det er bestemet at politiets fellesteneste skal plasserast i Kristiansund og ikkje i Drammen slik opprinnleg foreslått. Dette er positivt utifrå distriktsmessige omsyn, men negativt i forhold til Flora og Sogn og Fjordane som ikkje får noko form for kompensasjon for bortfall av politidistriktet.
Kan ministeren nå gje ei klar melding om at også Sogn og Fjordane bør ha kompensasjon for bortfall av arbeidsplasser, og kan ministeren gje klarsignal for oppstart av nettvevd samlokalisering 110 sentralen i distrikt vest?

Begrunnelse

Politidistriktet i Sogn og Fjordane er nedlagt og flytta saman med Hordaland politidistrikt.
Stortinget sitt vedtak i politireforma gjev retning for endring av naudmeldetenester med mål om samlokalisering saman med politiet sin operasjonssentral. I gjennomføringa av reforma ynskjer vi å medverke til godt resultat. Kommunane i Sogn og fjordane, Helse Førde, Fylkeskommunen og Alarmsentralen og stortingsbenken har komme med innspel til korleis samlokaliseringen av naudmeldetenestene kan gjennomførast. Vi ønskjer eit pilotprosjekt for samlokalisering virtuelt (nettvevd) med politiet sin operasjonssentral og brannmeldetenestene (110-sentralen) i Hordaland. Dette er presentert til ministeren, og er ikkje nokon omkamp om politidistriktet. Sentrale tema i pilotprosjektet er samvirkeeffektar, kostnader, sårbarheit, kapasitet vidareutvikle lokalkunnskap og kompetanse i staden for å bygge ned, organisasjonsutvikling og organisasjonskultur, der ein undersøker tiltak for å fremje samhandling på tvers av etatar og fysisk lokalitetar og å prøve ut tilgjengeleg teknologi. Som ministeren veit er det er ein samla stortingsbenk som står bak å få på plass eit slikt pilotsystem og så vidt eg veit eit samla politisk miljø i komiteen og på stortinget som støttar dette.
Når nå Møre og Romsdal har fått kompensasjon i form av nye statlege arbeidsplassar, for at dei to politidistrikta som var i fylket er slått saman til eit, vil eg påstå at det minste vi i Sogn og Fjordane bør få på plass er eit prøveprosjekt som nemnt ovanfor. Prøveprosjektet vil ha stor overføringsverdi for andre fylker/regioner og vere med på a bidra til at vi beheld kompetanse og arbeidsplassar i fylket vårt. Det bør sjølvsagt også vurdere å flytte andre statlege arbeidsplassar til fylket.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Lokaliseringen av politiets fellestjeneste for lønn og regnskap til Kristiansund er ikke en kompensasjon for bortfall av statlige arbeidsplasser som følge av sammenslåing av de to politidistriktene som tidligere var plassert i Møre og Romsdal. Denne lokaliseringen er et ledd i å følge opp avtalen regjeringen inngikk med Venstre (datert 21. april 2016) om utflytting av statlige arbeidsplasser, herunder utarbeide plan for utflytting av eksisterende og nye statlige arbeidsplasser.
Det overordnede målet med nærpolitireformen er:

«Et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger og sikre innbyggernes trygghet. Det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor. Samtidig skal det utvikles robuste fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer.»

Jeg har i oppdragsbrev til Politidirektoratet gitt følgende føringer:

«Det er viktig at kompetanse og politikraft spres i det enkelte politidistrikt. Det skal tas hensyn til at flere politidistrikter allerede har godt fungerende driftsenheter som er tilpasset geografiske forhold, kriminalitetsbilde, bosettingsmønstre mv.
Fagmiljøer innenfor eksempelvis kriminalteknikk, etterforskning av seksuelle overgrep, økonomietterforskning, spesielle beredskapsoppgaver og lignende kan plasseres andre steder enn der politidistriktets administrasjon er lokalisert. Det bør tas hensyn til allerede velfungerende ordninger samt retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og tjenesteproduksjon.»

Jeg har tillit til at dette følges opp på en god måte gjennom implementeringen av nærpolitireformen. Fra departementets side vil dette bli fulgt opp nøye i styringsdialogen med Politidirektoratet.
Når det gjelder nettvevd samlokalisering av 110-sentralen i distrikt vest viser jeg til svaret jeg gav til Sogn og Fjordane fylkeskommune datert 21. juni 2016:

«Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er av departementet gitt i oppdrag å samarbeide med Politidirektoratet om å gjennomføre samlokalisering av politiets operasjonssentraler og brannvesenets 110-sentraler. I denne forbindelse har DSB fattet vedtak om nye 110-regioner. Jeg er kjent med at DSB har mottatt klage på vedtaket fra Sogn og Fjordane. I klagen er flere temaer nevnt, blant annet mener Sogn og Fjordane at de ikke har fått behandlet sin prosjektsøknad om virtuell samlokalisering. Klagen til DSB vil, dersom saken ikke blir løst, bli oversendt Justis- og beredskapsdepartementet til endelig avgjørelse. Jeg vil derfor ikke kunne involvere meg i saken på nåværende tidspunkt, da det vil kunne rokke ved departementets habilitet i forbindelse med en eventuell klagebehandling her.»

Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan involvere meg i saken før DSB eventuelt oversender saken til departementet for avgjørelse.