Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1543 (2015-2016)
Innlevert: 02.09.2016
Sendt: 05.09.2016
Besvart: 12.09.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): På hvilken måte vil statsråden bidra til konstruktiv dialog mellom Statnett og grunneierne som berøres av den nye 420 kV linjetraseen på strekningen Åfjord-Snilldal?

Begrunnelse

Statnett skal bygge 420 kV linje (Åfjord-Snilldal) over bnr. 138/8 og 138/12 i Hasselvika i Rissa kommune. Linja skal være ferdig i 2028, men traseen er fastlagt. Grunneier startet i 2005 planlegging av et hyttefelt, men i 2007 ba Statnett om bygge- og delingsforbud. Traseen krysser det planlagte hyttefeltet - og det gjør det potensielt umulig for grunneieren å arbeide videre med prosjektet. Grunneier har bedt om et møte med Statnett, som har avslått å møte ham.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Statnett har opplyst overfor departementet at god dialog med alle berørte grunneiere er prioritert. Dette gjøres blant annet gjennom brev, informasjonsmøter, åpne kontordager, dialog over telefon og en til en møter der dette er ønskelig. På den måten legges grunnlaget for gode minnelige forhandlinger, noe Statnett har god erfaring med i de store ledningsprosjektene.
Statnett bygger nå ut første byggetrinn av ny 420 kV kraftledning Namsos-Surna i henhold til konsesjonsvedtak av august 2013. Første byggetrinn innebærer utbygging av strekningene Namsos-Åfjord og Surna-Snilldal. For byggetrinn to, Åfjord-Snilldal, er frist for idriftsettelse satt til 2028 slik det fremgår av vedtak av april 2015. Dette er grunneierne informert om gjennom brev fra Olje- og energidepartementet datert 17. april 2015.
Statnett har også opplyst at foretaket ikke har innvendinger mot at grunneierne utvikler eiendommene sine så lenge dette ikke er i strid med konsesjonsvedtaket. Statnett vil være behjelpelig med påvisning av hvilke begrensinger som ligger i arealbruken i den vedtatte traséen.
Når det gjelder erstatning for økonomiske tap som følge av fremføring av ny ledning, vil det bli gjenstand for forhandlinger eller rettslig skjønn når prosjektet kommer til realisering.