Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1551 (2015-2016)
Innlevert: 06.09.2016
Sendt: 06.09.2016
Besvart: 12.09.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Dagsavisen melder 5.9.2016 at 33 kommuner ikke har svart på Utdanningsdirektoratets utspørring om barn i mottak får den skolegangen de har krav på. Derfor er det ikke godtgjort at de ca. 750 barna, som bor i mottak i de kommunene som ikke har svart, faktisk får skolegang. At myndighetene ikke vet om barn som bor på mottak får skolegang eller ikke, er ikke akseptabelt.
Hva gjør statsråden for å sikre at disse barna får rettmessig skolegang?

Begrunnelse

Barn i mottak har rett til skolegang som andre barn i Norge og Regjeringen må sikre at de får rettmessig skolegang.
Dette er barn med særlig sterkt behov for opplæring og et normalt barndomsliv.
Livet på flukt og i mottak er en ekstrem påkjenning for barn.
Veien inn i et normalt liv i det norske samfunn går gjennom skolen.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: I Norge har alle barn i grunnskolealder rett og plikt til grunnskoleopplæring. For barn som kommer til Norge gjelder retten til opplæring fra det tidspunkt det er sannsynlig at barnet skal være i Norge i mer enn tre måneder. Plikten inntrer når barnet har oppholdt seg i landet i mer enn tre måneder. Kommunene har ansvaret for å oppfylle retten til opplæring for alle barn som bor i kommunen.
På bakgrunn av flyktningsituasjonen i fjor og økningen i antall barn i mottak, fikk Utdanningsdirektoratet i oppdrag å undersøke om barna som oppholdt seg i mottak fikk opplæring. I siste spørring var det over 80 prosent av kommunene med barn i grunnskolealder i mottak som svarte, noe som er en stor forbedring siden første spørring. 98 prosent av asylsøkerbarna i de 142 kommunene som svarte i siste spørring fikk opplæring, én prosent fikk ikke opplæring og én prosent var ikke gjort rede for. Blant barna som ikke fikk opplæring, nevner mange at de ikke har hatt tid til å starte opplæringen som årsak. Dette kan i noen tilfeller henge sammen med at barna nylig er kommet til kommunen. Selv om det er noen kommuner som ikke har svart på undersøkelsen, legger vi til grunn at retten til opplæring i all hovedsak nå blir oppfylt også i disse kommunene.
Fylkesmannen har ansvaret for å kvalitetssikre svarene i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. Dersom fylkesmannen har grunn til å tro at barn ikke får oppfylt retten til opplæring, kan fylkesmannen føre tilsyn med kommunen.