Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1554 (2015-2016)
Innlevert: 06.09.2016
Sendt: 06.09.2016
Besvart: 14.09.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Kan statsråden forklare hva som er den faglige begrunnelsen for at nakkeutløst kjeveleddsdysfunksjon er ekskludert fra det tverrfaglige strakstiltaket ved Haukeland Universitetssykehus og hvor disse pasientene som har behov for en tverrfaglig utredning i spesialisthelsetjenesten av både kjeveledd og nakke, skal henvises for utredning og/eller behandling?

Begrunnelse

Ifølge evalueringsrapporten fra Rambøll mener pasientorganisasjonen at tiltaket ikke er utformet for pasienter med invalidiserende kjeveleddsdysfunksjon. Landsforeningen for Nakkeskadde (LFN) har deltatt med brukerrepresentanter i arbeidet med oppdragsdokument 1.3.2012 siden oppstarten. De har nå fått opplyst at strakstiltaket ved Haukeland Universitetssykehus har fått departementets godkjenning for at personer med nakkeutløst kjeveleddsdysfunksjon ikke skal være en del av det tverrfaglige strakstiltaket ved sykehuset.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg viser til mitt svar til representanten Ruiter 31.8.2016, hvor jeg innledningsvis redegjorde for tildelingsbrevet til Helsedirektoratet for 2012 og hvordan oppgaven blir ivaretatt gjennom tilbudet ved Helse Bergen HF.

Jeg refererte til at i tildelingsbrevet for 2012 fra Helse- og omsorgsdepartementet fikk Helsedirektoratet følgende oppdrag:

”Sammen med regionale helseforetak iverksette nødvendige tiltak for å styrke tilbudet om utredning og behandling av personer med invalidiserende Temporomandibulær dysfunksjon (TMD), herunder utarbeide veileder for behandlingsforløp for personer med TMD.»

Tilbudet ved Helse Bergen HF er i forståelse med oppdraget som i sin tid ble gitt av Helse- og omsorgsdepartementet, en flerfaglig tjeneste, der pasientene også vurderes for om det er behov for behandling, inkludert kirurgi, og eventuelt tilbys dette. Tidligere var tilbudet til disse pasientene for fragmentert og preget av lite tverrfaglighet og samhandling. Nå er det etablert et nasjonalt opplegg på Haukeland sykehus med god og solid flerfaglig kompetanse for pasienter med alvorlige tilstander.
Representanten spør om den faglige begrunnelsen for at nakkeutløst kjeveleddsdysfunksjon er ekskludert fra det tverrfaglige strakstiltaket ved Haukeland. Spørsmålet er blitt forelagt Helsedirektoratet som skriver:

"Innholdet i opplegget og sammensetningen av den tverrfaglige behandlergruppen ved Strakstiltaket for TMD er drøftet og avklart i en bredt sammensatt referansegruppe nedsatt av Helsedirektoratet. I denne referansegruppen satt brukere, representanter fra alle fagmiljø i RHFene som gir behandling til pasientgruppen, representanter fra primærhelsetjenesten og universitetsmiljø, samt svenske fagpersoner".

Helsedirektoratet legger til at:

"representanter fra pasientorganisasjoner" har ment at nakkeproblemer også fullt ut skulle utredes av Strakstiltaket, noe som ved flere anledninger er påpekt ligger utenfor avgrensningen til oppdraget. Dersom det ved utredning og undersøkelse kan være grunn til å mene at problemene knyttet til plager fra kjeveleddsregionen kommer av nakkeproblemer vil pasienten måtte henvises til relevant fagavdeling ved et sykehus. Bakgrunnen for dette er at det kreves en annen kompetanse enn den som legges til grunn for utredning og behandling av TMD-lidelser. Det er kjent fra vitenskapelig litteratur at det ved TMD-plager ikke er uvanlig at pasienter har samtidige andre plager som nakke-/ryggplager, generelle muskelplager og hodepine. Tilbudet ved Haukeland er innrettet spesielt for utredning og behandling av TMD-problematikk, jfr oppdragsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2012".

Ifølge Helsedirektoratets redegjørelse er det altså faglige grunner til at pasientforløpet for pasienter med plager fra kjeveleddsregionen som kan ha sin årsak i nakkeproblemer vil omfatte flere avdelinger enn kun Strakstiltaket.
Helsedirektoratet redegjør videre for omfanget av slike tilfeller og hvilke pasientgrupper en henvisning til spesialister utenfor Strakstiltaket kan omfatte:

"Strakstiltaket mottok de første henviste pasientene i aug. 2013. Strakstiltaket informerer den 7.9.16 at av 60 ferdig utredede pasienter, så har 12 pasienter (eller 20 %) selv oppgitt traume mot og symptomer fra hode/ansikt inkludert nakkesleng, påkjørsel bakfra, andre trafikkulykker og andre traumer. I de tilfeller der opplysninger og funn ved utredningen tyder på nakkeproblematikk, vurderer det tverrfaglige teamet ved Strakstiltaket om pasientens plager/symptomer kan ha sammenheng med mulige skader i nakken. Dersom opplysninger og funn gir grunn til å mene at slik sammenheng foreligger, vil pasienter henvises til relevant fagavdeling som f. eks. nevrokirurgisk, nevrologisk eller ortopedisk avdeling for nærmere vurdering og eventuell behandling".

Slik det fremkommer av denne redegjørelsen er det ikke slik at pasienter med nakkeskader ekskluderes fra Strakstiltaket, men at de etter utredning i Strakstiltaket av medisinskfaglige grunner henvises til relevante fagmiljøer for videre behandling av sine nakkeproblemer.