Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1559 (2015-2016)
Innlevert: 07.09.2016
Sendt: 07.09.2016
Besvart: 13.09.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Da et tverrpolitisk utvalg i Agenda-rapporten gikk inn for bl. a et nasjonalt forbud mot niqab og burka i skolen, svarte politisk ledelse i innvandrings- og integreringsdepartementet at dette er "helt på linje med hva Regjeringen ønsker"(Aftenposten 11/8). Da undertegnede spurte kunnskapsministeren om det samme i spørretimen 19/11 2014, svarte han at dette er en del av skolenes ordensreglement og må fastsettes lokalt.
Vil statsråden ta initiativ til å endre regjeringens politikk på dette punktet og støtte et nasjonalt forbud?

Begrunnelse

Ved noen høyskoler og videregående skoler i fylker som Oslo, Østfold, Akershus og Telemark har det til tider oppstått konflikter rundt bruk av heldekkende plagg som niqab og burka. I en rekke tilfeller har skoleeier lokalt grepet inn og bestemt at slike plagg ikke kan brukes, fordi det gjør det vanskelig å kommunisere i undervisningen.
Det er gledelig at et tverrpolitisk Agenda-utvalg med sentrale politiske representanter fra Ap, KrF, V, SV og SP har kommet fram til at vi ikke bør la den enkelte skole slite med disse konfliktene når de dukker opp, men lage nasjonale regler, slik at alle har det samme å forholde seg til. Hvis en slik felles regel innføres, vil det også bli mindre rom for press på jenter fra ekstreme fundamentalistiske krefter om at de skal bruke slike plagg.
år det gjelder vurdering av religionsfrihet og menneskerettigheter i forhold til et forbud mot heldekkende plagg i skolen, vises det til en dom i Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen fra 2014, hvor disse og beslektede spørsmål ble drøftet.
Der ble der slått fast at hensynet til å leve sammen, integreres, ha dialog og kommunikasjon er overordnet, og at forbud mot heldekkende plagg ikke anses som diskriminerende.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Regjeringens politikk på integreringsfeltet er å finne i Meld. St. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk. Meldingen slår fast at tros- og livssynsmangfold øker behovet for å fremme dialog og respekt mellom tros- og livssynstradisjoner. Dette gjelder alle grupper i samfunnet.
Når det gjelder heldekkende plagg som niqab og burka er dette et lite problem i skolesammenheng og på andre offentlige institusjoner. I den grad slik praksis skaper utfordringer finner den enkelte kommune eller den enkelte offentlige instans lokale løsninger, i noen tilfeller også forbud. Eksempelvis har Oslo kommune innført et forbud mot plagg som helt eller delvis dekker elevenes ansikt.
Forbud som er begrunnet i et saklig formål som er nødvendig og ikke uforholdsmessig inngripende vil ikke være i strid med diskrimineringslovverket eller tros- og livssynsfriheten.
Det finnes med andre ord et handlingsrom lokalt som fungerer i de tilfeller utfordringer oppstår. Regjeringen vil derfor ikke, på det nåværende tidspunkt, innføre et nasjonalt forbud mot niqab og burka i skolen.
Når det gjelder andre religiøse symboler fremgår det av Meld. St. 30 at regjeringen vil sette i verk tiltak for å motvirke kulturelle og religiøse praksiser som kan hindre barn og unge i å delta i ulike aktiviteter på skolen og i fritiden. De siste årene har Stortinget ved flere anledninger drøftet bruk av religiøse plagg og symboler i skolen, arbeidslivet og i det offentlige rom. Det politiske flertallet har hittil avvist et generelt forbud mot religiøse hodeplagg, men har støttet at religiøse hodeplagg ikke skal brukes i politiet.