Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1563 (2015-2016)
Innlevert: 07.09.2016
Sendt: 08.09.2016
Besvart: 14.09.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Å ta vare på hele fisken er god utnytting av marine ressurser. Det er bærekraftig, lønnsomt og god samfunnsøkonomi. Hordafor har utviklet teknologi, logistikk for ensilering ombord i fiskebåter og markedet skriker etter produktene, men fiskebåtene har for liten lagringsplass. Fra 2014 har de installert ensileringsanlegg på fem båter.
Hvordan kan ministeren i samarbeid med fiskerinæringen og resten av verdikjeden bidra til å få fortgang i ilandføring av restråstoff?

Begrunnelse

Hordafor har i over 30 år arbeidet med å få ensilering om bord i fiskefartøy. De bruker erfaringene fra ensilering på land, og flyttet konseptet om bord i fiskebåter for å håndtere uutnyttede marine ressurser som kan sikre norsk oppdrettsnæring videre bærekraftig vekst.
Hordafor har samarbeid med mange små og store fiskemottak. I 2010 kjøpte de 1500 tonn restråstoff fra hvitfisk og det er forventet at de i 2016 skal håndtere 40 000 tonn. Det er store tall, men det store volumet er det som blir kastet over bord, eller ufisk.
Fra 2014 har Hordafor installert ensilering anlegg om bord i 4 fiskebåter og den 5 er på gang.
Rederiene gir positive tilbakemeldinger. Lave investeringer, ingen ekstra lønnskostnader, bedre lønnsomhet og en bidrar til et bærekraftig fiskeri, men de mangler lagringskapasitet.
Færøyene tilbyr høyere kvoter som kompensasjon for de som tar biprodukt med seg til lands. Andre alternativer som kan vurderes er:
gunstige finansieringsordninger for å tilpasse fiskeflåten til å ta hele fangsten til lands,
-redusere det høye kravet til innovasjonsnivå i MTO,
-skattefritak på inntekten fra restråstoffet
- fordelingskvoter for de som tar vare på restråstoffet
- se på regelverket

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Jeg deler stortingsrepresentant Grung sitt syn om at det å ta vare på hele fisken er god utnytting av marine ressurser. Regjeringen har i Meld. St. 10 (2015-2016) En konkurransekraftig sjømatindustri understreket at vi ønsker god ivaretakelse av all fangst og restråstoff og at målet på sikt er at all fangst skal ilandføres. Det ligger imidlertid ikke til rette for et generelt påbud om ilandføring av alt restråstoff i dag. Fiskeflåten er foreløpig ikke i stand til å ivareta råstoffet på en god måte og landindustrien er heller ikke i stand til å ta imot dette alle steder i dag.
Regjeringen har fått i oppgave av Stortinget å utarbeide en strategi for bruk av alt restråstoff/biprodukt og en insentivordning for ilandføring av hele fisken. Arbeidet med strategien er godt i gang, og jeg har blant annet fått mange nyttige innspill, også av Hordafôr, på et eget innspillsmøte under Norfishing i Trondheim i august. Jeg er opptatt av at næringen må få fleksibilitet og handlingsrom til selv å vurdere hvordan restråstoffet bør utnyttes på en best mulig måte. Jeg vil i arbeidet med strategien se på alle mulige tiltak som kan bidra til økt ilandføring og verdiskaping fra restråstoff, herunder også at vi ikke har reguleringer som hindrer at verdifullt biologisk materiale blir tatt vare på og utnyttet. Jeg takker i den sammenheng også for innspillene fra stortingsrepresentant Grung.