Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1570 (2015-2016)
Innlevert: 08.09.2016
Sendt: 09.09.2016
Besvart: 15.09.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Vil statsråden ta et initiativ til en dispensasjon fra relevante forskrifter slik at definerte kjøretøy i politiet gis unntak fra forskriftskravene ved behov?

Begrunnelse

Politiets kjøretøy, både uniformerte og sivile, reguleres av den såkalte «bilinstruksen» («bestemmelser om kjøretøyforvaltningen i politiet») som er et rundskriv (nr. 2012/010) fra Politidirektoratet. Bilinstruksen er fastsatt i medhold av Politidirektoratets instruksjonsmyndighet, jfr. lov av 4. august 1995 nr. 53 § 29 om politiet, og godkjent av Arbeids- og administrasjonsdepartementet 16. mars 1999. I tillegg reguleres politiets kjøretøy av de alminnelige regler for veitrafikk og de særskilte regler for statens kjøretøy. Blant annet gjelder «alminnelige bestemmelser om bruk av statens motorvogner», fastsatt ved kgl. res. av 11. desember 1981 (jfr. Statens personalhåndbok, pkt. 10.21), når annet ikke er fastsatt i bilinstruksen.
I endel tilfeller vil det kunne være fornuftig at politiet ved anskaffelse av kjøretøy får en dispensasjon fra gjeldende forskriftsverk av operative og/eller økonomiske grunner.
Det har forekommet samøvelser mellom svensk og norsk politi, der svensk politi har blitt hindret fordi svenske politibiler ikke oppfyller særnorske kjøretøyskrav.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Godkjenning av kjøretøy, også politiets, reguleres av forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil ("bilforskriften"), jf. forskriftens § 5 jf.§ 24. Bilforskriften gjennomfører EUs typegodkjenningsdirektiv 2007/46/EF om godkjenning av kjøretøy.
Hovedregelen er at nasjonal godkjenning skal følge de kravene som stilles i typegodkjenningsdirektivet. Det finnes både spesielle og generelle hjemler for å gi dispensasjon fra disse kravene, innenfor rammene av unntaksvilkårene og EØS-retten. Hvor vidt dispensasjon bør gis må vurderes konkret for hvert enkelt tilfelle.
For politiets kjøretøy gir nevnte direktiv en særskilt unntaksregel om at godkjenning etter direktivets krav er valgfritt dersom kjøretøyet er konstruert og bygd for politiet. Regelen er implementert i bilforskriftens § 5, 6. ledd, og innebærer at vi nasjonalt kan velge å heller godkjenne disse kjøretøyene etter forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr ("kjøretøyforskriften"). Kjøretøyforskriften oppstiller mer lempelige krav på visse tekniske områder og har følgelig også egne dispensasjonshjemler.
Samferdselsdepartementet har nylig lagt til grunn denne særskilte unntaksregelen i en sak hvor Politiets Fellestjenester var klager. Saken gjaldt politiets kjøretøy og søknad om dispensasjon fra krav i typegodkjennings-direktivet. Departementets vedtak følger vedlagt dette svaret, og redegjør nærmere for bruken av denne unntaksmuligheten.

Vedlegg til svar:
Klage på vedtak om dispensasjon fra krav til godkjenning av frontbøyle.