Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1572 (2015-2016)
Innlevert: 08.09.2016
Sendt: 09.09.2016
Besvart: 16.09.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Er det riktig, slik kunnskapsministeren hevdet i Dagsnytt 18, at elever kan være bort i to uker, før de trenger dokumentasjon fra lege, for ikke å miste halvårsvurdering med karakter i fag med kun 56 årstimer, og vil dette være i tråd med retningslinjene til skolene, slik at regelverket praktiseres likt i alle skoler?

Begrunnelse

Innføringen av en fraværsgrense på 10 prosent i fag, medfører stor usikkerhet og stress hos elevene, og allmennlegene fortviler over fulle venterom med «småsyke» elever som trenger legeerklæring. Tid som legene mener bør brukes til andre pasienter. Kunnskapsministeren sa på Dagsnytt 18, 5.sept.2016, at elever i videregående skole kan være borte fra skolen i en uke, og dersom skolene ikke har fagdager i denne tiden, så kan de enda til være borte i to uker, uten at udokumentert fravær overstiger 10 prosents fraværsgrense for timer i fag. Konfrontert med et sitat fra Elevorganisasjonen, der de mener at elever står i fare for å miste retten til halvårsvurdering med karakter etter 2 timers fravær i de minste fagene, så svarte Kunnskapsministeren at dette var helt feil. For elever som skal ha fag med et årstimetall på 56 timer, så vil grensen for udokumentert fravær være på 5 klokketimer i året (5,6 timer for å være nøyaktig), i følge Utdanningsdirektoratets informasjon. Deler vi skoleåret opp i to like store deler, vil det vil i så fall bety at elever ikke kan være borte mer enn 2,5 klokketime (150 min) i halvåret, for å kunne få halvårsvurdering med karakter. Hvordan beregningen for fravær knyttet til halvårsvurdering med karakter, er lite omtalt i Utdanningsdirektoratets rundskriv og info.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Fraværsgrensen innebærer at dersom en elev har mer enn ti prosent udokumentert fravær i et fag, vil hun eller han som hovedregel ikke kunne få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Fraværsgrensen skal beregnes ut fra det fastsatte timetallet i hvert enkelt fag. For halvårsvurderingen skal fraværsgrensen beregnes med utgangspunkt i det timetallet som er fastsatt for første termin, mens det for standpunktkarakteren skal beregnes med utgangspunkt i det totale timetallet i faget det skoleåret.
Innledningsvis vil jeg påpeke at jeg i Dagsnytt 18 5. september i år refererte til antall fraværsdager før elever ikke får standpunktkarakter. Fraværsgrensen gjelder både halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, men det er standpunktkarakteren som er den avsluttende vurderingen i faget og som skal påføres vitnemålet.
Når det gjelder beregningen vil jeg påpeke at det er mange ulike skoleruter og timeplaner, og det er ingen fasit på hvordan et skoleår eller en skoleuke ser ut. Det er derfor ikke mulig for meg å si nøyaktig hvor mange dager elever kan være borte uten at fraværsgrensen får konsekvens. Man kan likevel si noe generelt ved å ta utgangspunkt i det årstimetallet som fremgår av den ordinære fag- og timefordelingen.
De minste fagene i videregående opplæring har et årstimetall på 56 timer. Mange skoler gir undervisningen i økter på 45 minutter, ofte omtalt som skoletimer. Et fag med et årstimetall på 56 timer vil da i så fall ha 74 skoletimer i året (74,66 timer). Dersom man tenker at faget fordeles jevnt ut over skoleåret, vil elevene ha to skoletimer per uke i de minste fagene. Hvis man legger til grunn at faget fordeles likt på første og andre termin, vil det være 37 skoletimer per halvår. Fraværsgrensen for halvårsvurderingen beregnes da med utgangspunkt i ti prosent av 37 skoletimer. Med utgangspunkt i dette vil en elev som har en uke fravær, fremdeles være innenfor fraværsgrensen for første termin. Med to uker fravær, vil eleven ha oversteget fraværsgrensen i de minste fagene for første termin. Eleven vil likevel være godt innenfor fraværsgrensen i faget totalt sett.
Det er viktig å presisere at en elev som ikke får halvårsvurdering med karakter vil ha mulighet til å forbedre oppmøtet sitt og likevel få standpunktkarakter i faget. Selv om fraværsgrensen for første termin er oversteget, vil eleven likevel ha rett til å følge undervisningen og til å få underveisvurdering i faget. Manglende halvårsvurdering vil heller ikke påvirket nivået på standpunktkarakteren.