Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1578 (2015-2016)
Innlevert: 09.09.2016
Sendt: 12.09.2016
Besvart: 16.09.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Lenge har det vært kjent at luftforurensningen i hovedstaden til tider er så farlig at mennesker med hjerte- og luftveissykdommer må holde seg innendørs. Hvert år dør 185 mennesker bare i Oslo som direkte følge av luftforurensning. Det haster med effektive virkemidler.
Er ministeren enig i at livreddende tiltak er viktig, og hvorfor kan ikke miljødifferensierte bompenger kombineres med lavutslippssoner hvis det bidrar til betydelig forbedring av luftkvaliteten i Oslo?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Høringsforslaget på utkast til sentral forskrift om lavutslippssone for biler inneholdt en begrunnelse for hvorfor det ikke ble foreslått at permanente miljødifferensierte bompenger skulle kunne kombineres med lavutslippssoner.
Jeg viser for øvrig til mitt skriftlige svar 5. september 2016 på Jan Bøhlers spørsmål nr. 1507. Her viste jeg til at høringen nettopp var avsluttet, og at høringskommentarene oppsummeres nå. Av respekt for høringsinstansene ba jeg om å få gjennomgå kommentarene før jeg uttaler meg om § 19 (om forholdet mellom lavutslippssoner og miljødifferensierte bompenger) bør endres. Jeg ber derfor på nytt om forståelse for dette.
La meg samtidig minne om at det under rødgrønn regjering ble forelagt fra Statens vegvesen et forslag til "dieselfrie soner", som mange medier omtalte det. I en NTB melding 02.10.2012 står det at Senterpartiets daværende statsråd "avviser Vegdirektoratets forslag som ville gjort det dyrt å kjøre dieselbil i storbyene.
– Vi kommer ikke til å godkjenne slike ordninger, sier statsråden til NRK.
Arnstad viser til at det allerede i dag finnes mange tiltak kommunene kan sette inn for å redusere biltrafikken, som for eksempel køprising og tidsdifferensiering av bompenger." og "Marit Arnstad mener imidlertid at det viktigste tiltaket for å redusere bilbruken i byene er å få flere til å reise kollektivt."
La meg derfor minne om at dagens regjering, sammen med KrF og Venstre i Stortinget, har økt bevilgningene til jernbanen med rundt 50 %. Bevilgningene til belønningsordningen for kollektivtrafikk i de største byene ligge langt høyere enn planlagt i NTP, hvor en by som Oslo nå får ca. fire ganger høyere bevilgninger enn snittet de siste to årene under rødgrønn regjering. Disse prioriteringene reflekterer at dagens stortingsflertall mener arbeidet med å få bedre byluft er svært viktig.