Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1584 (2015-2016)
Innlevert: 09.09.2016
Sendt: 12.09.2016
Besvart: 29.09.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): Kan statsråden tenkes å ta en gjennomgang av regelverk for omsetning av øl på øygruppen Svalbard, slik at det blir mulig for det lokale bryggeriet å selge sitt sterkøl via Nordpolet?

Begrunnelse

Jeg har via en henvendelse fra Svalbard Høyres leder Kjetil Figenschou blitt gjort oppmerksom på at det ikke er tillatt å selge øl med alkoholstyrke over 7 volumprosent. Jamfør § 1,8 første ledd
Videre er det bare skjenkestedene som kan selge øl med styrke på mellom 4,75 og 7 %. jamfør § 2-3
All den tid man den senere tid har tillat brygging av øl på kommersiell basis virker nevnte regler å være i strengeste laget.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Alkoholomsetning på Svalbard er regulert av forskrift 11. desember 1998 nr. 1300. Forskriften inneholder en del særlige bestemmelser som fraviker fra alkoholregelverket på fastlandet (alkoholloven m/forskrifter). En av disse spesielle bestemmelsene er at det ikke kan selges eller skjenkes øl som inneholder over 7 volumprosent alkohol. En annen særregel er at det er månedlige kvoter for kjøp av alkoholholdig drikk. De ulike særreglene har sin bakgrunn i at forholdene på Svalbard var annerledes enn på fastlandet. Blant annet så er det ikke avgifter på alkoholholdig drikk på Svalbard, slik at alkoholholdig drikk dermed er billigere på Svalbard enn på fastlandet hvor avgifter er tatt i bruk for å begrense alkoholforbruket. Det har derfor vært tatt i bruk andre særlige regulatoriske virkemidler for å begrense alkoholforbruket på Svalbard.
Volumprosentregelen for øl henger delvis sammen med kvoteordningen. Etter forskriften om alkoholordningen § 1-8 kan det ikke selges eller skjenkes øl som inneholder mer enn 7 volumprosent alkohol. Etter § 2-3 kan hver innbygger som er i registeret for befolkningen på Svalbard hver måned kjøpe inntil 24 bokser/halvflasker øl som inneholder inntil 4,75 volumprosent alkohol. Av den årlige øl kvoten kan likevel 24 bokser/halvflasker inneholde inntil 7 volumprosent. De av Svalbardbryggeriets øl produkter som inneholder 7 volumprosent alkohol, kan dermed selges fra Nordpolet i et antall som er innenfor denne kvoten. Ut over dette stemmer det at øl mellom 4,75 og 7 volumprosent bare kan fås kjøpt på skjenkesteder.
Når forskriften om alkoholordningen på Svalbard ble vedtatt i 1998, ble det presisert at denne nye forskriften ikke innebar en endring av alkoholpolitikken på Svalbard, men kun var en teknisk revisjon av et gammelt regelverk. Bestemmelsen om grensen på 7 volumprosent for øl og kvotebestemmelsen ble derfor ikke vurdert innholdsmessig. Det ble imidlertid uttalt at man på et senere tidspunkt ville se på kvoteordningene. Dette er foreløpig ikke gjort.
Jeg ser det er behov for å vurdere denne gamle særregelen om grensen på 7 volumprosent nærmere. Departementet har flere ganger signalisert at det er behov for å gå gjennom alkoholregelverket på Svalbard i sin helhet. Dette ble bl.a. uttalt i høringsnotatet av 17. februar 2014 hvor det ble foreslått å åpne for tilvirkning av alkoholholdig drikk på Svalbard. Det ble der uttalt at det er behov for å se på flere sider av alkoholregelverket på Svalbard, ikke bare regelverket for tilvirkning av alkoholholdig drikk. Da departementet ikke hadde kapasitet til å foreta en totalgjennomgang av alkoholregelverket på Svalbard på det tidspunktet, ble endringene av tilvirkingsregelverket tatt som en egen prosess for å få gjennomført denne endringen uten ytterligere forsinkelser.
Av ressursmessige årsaker og prioriteringer av andre regelverksoppgaver på alkoholfeltet, har det foreløpig ikke blitt satt i gang en totalgjennomgang av alkoholregelverket på Svalbard. Jeg vil imidlertid, uavhengig av om vi får foretatt en totalgjennomgang av regelverket, utrede en endring av volumprosentregelen i løpet av neste år.