Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1586 (2015-2016)
Innlevert: 12.09.2016
Sendt: 12.09.2016
Besvart: 15.09.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): 28. april 2016 vedtok Stortinget enstemmig, under behandlingen av Opptrappingsplanen for rusfeltet, at retningslinjene for LAR-behandling skulle endres. Kvinner i fertil alder skal frarådes å bli gravid under LAR-behandling og regjeringen ble bedt om vurdere å gi gratis langtidsvirkende prevensjon til alle kvinner med alvorlig rusmiddelavhengighet.
Når vil LAR-retningslinjene bli revidert i samsvar med Stortingets enstemmige vedtak?

Begrunnelse

Under høringen til Opptrappingsplanen for rusfeltet var flere tunge fagmiljø som Norsk Barnelegeforeningen, Barneombudet, Folkehelseinstituttet, Den norske jordmorforening dokumentert kunnskap på alvorlige konsekvenser for barn født med abstinens. Barnelegeforeningen skrev:

"Vi mener at vi har nok kunnskap og erfaring i dag til å hevde at LAR-medikamenter under graviditeten innebærer en betydelig risiko for skade på fosterhjernen, med senere dysfunksjon hos barnet til følge, og at dette kan medføre store omkostninger både for den enkelte og for samfunnet som helhet".

Et klart flertall i komiteen endret syn på graviditet for kvinner under LAR-behandling. Barns beste og føre-var-prinsippet ble lagt til grunn av hensyn til barnet. På samme måte som andre i fertil alder som er under medisinsk behandling som kan få konsekvenser for fosteret (kreftbehandling), så bør kvinner i fertil alder bli frarådet å bli gravid og få tilbud om langtidsvirkende prevensjon. Det handler også om respekt for kvinner. Alle kvinner ønsker det beste for det barnet de bærer frem. Mange tunge rusavhengige lever under så harde forhold at det reduserer fertiliteten og mange er ikke forberedt på at LAR-behandlingen vil som følge av bedre helsetilstand øke fertiliteten. Det vises til at 80 % av graviditetene under LAR er uplanlagte. Stort alkoholforbruk er farligere og komiteen ville at regjeringen skulle tilby langtidsvirkende prevensjon til alle kvinner med alvorlig rusmiddelavhengighet. Norge til forskjell fra mange andre land har mulighet til å tilby institusjonsplass til kvinner som vil trappe ned rusbehandling dersom de ønsker å bli gravid.
I flere saker i media har helsedirektoratet fortsatt å argumentere for at det er fullt forsvarlig å bli gravid under LAR-behandling. De står for et annet syn enn det stortinget har lagt til grunn. Det er svært uheldig dersom ministeren tillater at de trenerer gjennomføring av stortingets vedtak.
Barneombudet varslet komiteen før sommeren at de hadde etterlyst oppfølging av vedtakene.
Kjersti Toppe stilte spørsmål til ministeren og i svaret datert 5. august i år, vises det til at det først etter møte mellom Helsedirektoratet og Barneombudet 9 .september at ministeren kan svare om videre fremdrift! Jeg har kontaktet barneombudet etter møte og fått vite at Helsedirektoratet ga uttrykk for bekymring for barna men opprettholdt at de ville drøfte saken på en konsensuskonferanse ut på våren 2017.
Dette er etter min mening ikke en holdbar oppfølging av tydelige stortingsvedtak. Det er en klar forventning om at kvinner skal få god og respektfull informasjon og oppfølging, samt et klart politisk mål om å hindre at barn blir født med abstinens.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er i dag to nasjonale retningslinjer som omhandler LAR. Den ene er "Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet" fra 2010 som omhandler LAR generelt. I tillegg ble det i 2011 utgitt "Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder". Sammen med forskriften for LAR danner disse to retningslinjene rammevilkårene for LAR i Norge. Den førstnevnte retningslinjen har Helsedirektoratet nå startet arbeidet med å revidere.
Det er riktig som representanten Grung omtaler i sin begrunnelse for sitt spørsmål, at Helsedirektoratet før sommeren 2017 skal arrangere en konsensuskonferanse om gravide og LAR. En konsensuskonferanse er en metodisk måte å søke å oppnå en faglig konsensus på det området konferansen skal omhandle. En konsensuskonferanse om gravide i LAR vil derfor gå gjennom all tilgjengelig kunnskap, kompetanse og erfaring på feltet – nasjonalt og internasjonalt. Det å planlegge å arrangere en slik konferanse er derfor en tidkrevende oppgave. Dersom en slik konsensuskonferanse kommer frem til andre standpunkter enn det Helsedirektoratet har gitt i sin retningslinje på det aktuelle området, vil dette medføre at gjeldende retningslinje for gravide i LAR vil bli revidert.
I Stortingets behandling av Opptrappingsplanen for rusfeltet 28. april i år ble følgende tre vedtak som omfattet rusavhengige kvinner og kvinner i LAR enstemmig vedtatt av Stortinget:
Vedtak II: "Stortinget ber regjeringen vurdere å gi alle kvinner med alvorlig rusmiddelavhengighet tilbud om gratis langtidsvirkende prevensjon"
Vi er alle bekymret for at barn av rusavhengige mødre skal fødes med rusrelaterte skader. Det er kvinnene selv som skal ta valget om å ta prevensjon for å unngå å bli gravid. Dette gjelder også rusavhengige – inkludert kvinner som er i LAR. Kvinner i LAR omfattes av den nasjonale retningslinjen og her vises det til omtalen nedenfor av vedtak III. En ordning med gratis langtidsvirkende prevensjon vil reise juridiske, økonomiske og faglige spørsmål. Helse- og omsorgsdepartementet vil vurdere dette spørsmålet og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.
Vedtak III: "Stortinget ber regjeringen sørge for at det stilles krav til at helsetjenesten skal gi alle kvinner i reproduktiv alder som skal starte opp i LAR, grundig informasjon om LAR-behandling og graviditet. Kvinner i LAR som ønsker vå få barn, må få tilbud om hjelp til nedtrapping av LAR-medikamenter, men det understrekes at det må gjøres individuelle vurderinger av konsekvensene av en eventuell nedtrapping".
Som det fremgår av Helsedirektoratets nasjonale retningslinje for gravide i LAR, er det viktig at kvinnen ved oppstart av LAR får informasjon om LAR og om økt mulighet for å bli gravid. Av retningslinjen fremgår videre: "I forbindelse med planlegging av graviditet bør det drøftes om det kan være aktuelt med en forsiktig reduksjon av doseringen av LAR-medikament før paret prøver å bli gravide". Dersom en kvinne planlegger å bli gravid og ønsker nedtrapping, må en slik nedtrapping følge de anbefalingene som gjelder for nedtrapping i den generelle retningslinjen for LAR. Denne retningslinjen er nå som nevnt ovenfor under revisjon i Helsedirektoratet. Helse- og omsorgsdepartementet vil følge opp overfor helseregionene at kvinner får grundig informasjon om graviditet ved oppstart av LAR. Videre vil departementet følge opp overfor helseregionene i 2017 at de kvinner i LAR og som planlegger å bli gravide og ønsker nedtrapping av LAR, får et reelt tilbud om dette.
Vedtak IV: "Stortinget ber regjeringen innføre en enkel og ubyråkratisk ordning som kan gi kvinner i LAR gratis langtidsvirkende prevensjon ved oppstart av LAR".
På grunnlag av Stortingets vedtak fikk Helsedirektoratet i vår et oppdrag å vurdere en slik ordning som omtalt i vedtaket ovenfor. Helsedirektoratet overleverte før sommerferien sin vurdering, og Helse- og omsorgsdepartementet arbeider nå med å utforme en slik ordning med sikte på rask gjennomføring.