Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1592 (2015-2016)
Innlevert: 13.09.2016
Sendt: 13.09.2016
Besvart: 19.09.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Sist uke avslørte BBC store sikkerhetsbrudd ved atomkraftverket Sellafield i Nordvest-England. En ulykke der vil få store konsekvenser for Norge, spesielt på Vestlandet.
Hva har statsråden foretatt seg i etterkant av avsløringen, og kan en garantere at sikkerheten ved anlegget blir bedret etter avsløringene?

Begrunnelse

Avsløringen fra BBC sist uke var rystende. Varsleren sier at Sellafield, som behandler og lagrer nesten alt radioaktivt avfall i Storbritannia, ofte ikke har nok ansatte på jobb til å oppfylle minimumskriterier for sikkerhet. BBC viser at det har vært 97 sikkerhetsbrudd med for få ansatte på jobb mellom juli 2012 og juli 2013. Statens strålevern har tidligere laget en rapport om hva som kan skje hvis bare én prosent av innholdet i de 21 tankene lekker ut en dag når vinden blåser fra vest, i retning Norge. Nedfallet av Cesium-137 vil da bli sju ganger høyere enn etter Tsjernobyl.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Som Statens strålevern har vist i sin rapport fra 2010, kan en ulykke ved Sellafield-anlegget med store utslipp til luft få alvorlige konsekvenser for Norge. Dette vil også gjelde andre ulykker som har store radioaktive utslipp, og med nedfall i Norge. I Direktoratet for sikkerhet og beredskaps rapport "nasjonale risikobilder 2014", er også en mulig atomulykke omtalt. Det understrekes der at sannsynligheten for at en alvorlig atomhendelse skal inntreffe og ramme Norge vurderes som lav.
Som del av atomberedskapen er det viktig å ha god dialog med de land som har nukleær virksomhet. Vi har derfor jevn kontakt med britiske myndigheter, og Statens strålevern deltar i beredskapsøvelser. Britiske myndigheter er også godt kjent med vår bekymring. Vi har felles interesser i at sikkerheten ved anlegget er best mulig.
De forholdene som pekes på i BBC-programmet må undersøkes videre. Strålevernet, som er mitt fagorgan, er i kontakt med sine britiske kolleger om de forholdene som tas opp i BBC-programmet. De svarene de har fått så langt, og også svar i det britiske parlamentet, tilsier at risikobildet ikke er endret. Jeg vil likevel sammen med Strålevernet vurdere om det er noe ekstraordinært nå som krever kontakt på politisk nivå. Norske politikere har vært på banen når det har vært nødvendig og det vil selvsagt jeg også.