Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1594 (2015-2016)
Innlevert: 14.09.2016
Sendt: 14.09.2016
Rette vedkommende: Innvandrings- og integreringsministeren
Besvart: 22.09.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Kan det bes om en fullstendig oversikt over instrukser gitt fra Regjeringen til UDI og UNE fra og med regjeringsskiftet i 2014 til dags dato?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Jeg tolker spørsmålet dithen at representanten Andersen ønsker en oversikt over instrukser fra de ansvarlige departementer til Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) om lovtolking, skjønnsutøvelse og prioritering av saker, jf. utlendingsloven § 76, samt tildelingsbrevene til UDI og UNE. (Gjennom en midlertidig lov som trådte i kraft 20. november 2015 fikk departementet tilsvarende instruksjonsadgang overfor UNE som det allerede hadde overfor UDI.)
I spørsmålet bes det om en oversikt over instrukser gitt fra og med «regjeringsskiftet i 2014». Jeg gjør oppmerksom på at forrige regjeringsskifte var i 2013, og jeg gir i det følgende en oversikt over instrukser gitt etter at regjeringen Solberg tiltrådte 16. oktober 2013.

Instrukser gitt av Justis- og beredskapsdepartementet:

GI-04/2013 – Instruks om behandling av saker om utenrikspolitiske hensyn og grunnleggende nasjonale interesser etter utlendingsloven kapittel 14 og § 35. Instruks til UDI av 23.12.2013. (Opphevet 15.03.2016, erstattet av GI-03/2016.)

GI-01/2014 – Instruks om praktisering av utlendingsloven § 32 første ledd bokstav b – overføring av asylsøkere til Bulgaria. Instruks til UDI av 14.02.2014. (Opphevet 30.05.2014, erstattet av GI-06/2014.)

GI-02/2014 – Instruks om behandling av saker om utenrikspolitiske hensyn og grunnleggende nasjonale interesser etter utlendingsloven kapittel 14. Instruks til UNE 12.03.2014. (Opphevet 15.03.2016, erstattet av GI-02/2016.)

GI-03/2014 – Instruks om tolkning av utlendingsloven §§ 67 annet ledd og 68 annet ledd. Instruks til UDI av 24.02.2014.

GI-04/2014 – Instruks om praksis for fritt rettsråd i saker om beskyttelse (asyl) som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. Instruks til UDI av 18.03.2014.(Opphevet 15.03.2016, erstattet av GI-03/2016.)

GI-06/2014 – Instruks om praktisering av utlendingsloven § 32 første ledd bokstav b – overføring av asylsøkere til Bulgaria. Instruks til UDI av 30.05.2014.

GI-07/2014 – Instruks om tolkning av utlendingsloven § 32, jf. utlendingsforskriften § 7-4 (personer som har hatt et direkte ansettelsesforhold hos norske styrker/myndigheter i Afghanistan, og som søker beskyttelse i Norge). Instruks til UDI av 01.07.2014.

GI-08/2014 – Instruks om praktisering av utlendingsloven § 26, jf. utlendings-forskriften § 6-25 – au pairordningen. Instruks til UDI av 07.07.2014.

GI-09/2014 – Instruks om tolkning av utlendingsloven § 32 annet ledd, jf. utlendingsforskriften § 7-4 – unntak fra Dublin-prosedyre av ressurs- og kostnadseffektive hensyn. Instruks til UDI av 30.09.2014.

GI-10/2014 – Instruks om tolkning av utlendingsloven § 95 første ledd – målgruppe for innkvartering i asylmottak. Instruks til UDI av 29.10.2014.

GI-02/2015 – Instruks om praktisering av utlendingsloven § 28 femte ledd – henvisning av barnefamilier til internflukt i Afghanistan. Instruks til UDI av 30.01.2015.

GI-03/2015 – Instruks om tolkning av utlendingsloven § 32 – overføring av barn og barnefamilier til Italia i henhold til Dublin III-forordningen. Instruks til UDI av 19.02.2015. (Opphevet 01.07.2015, erstattet av GI-09/2015.)

GI-05/2015 – Retningslinjer for håndtering av utlendingssaker der kjønnslemlestelse er et tema – klargjøring av instruks GI-03/2012. Instruks til UDI av 08.04.2015.

GI-06/2015 – Retningslinjer for overføring av personer som har vært ansatt av norske styrker i Afghanistan og som har deltatt i operativ tjeneste som tolk etter 01.01.2006, samt deres nærmeste familiemedlemmer. Instruks til UDI av 05.05.2015.

GI-08/2015 – Utlendinger som har rett til internasjonal beskyttelse, men som tidligere har hatt oppholdstillatelse under falsk identitet. Instruks til UDI av 06.07.2015.

GI-09/2015 – Instruks om tolkning av utlendingsloven § 32 – overføring av barn og barnefamilier til Italia i henhold til Dublin III-forordningen. Instruks til UDI av 01.07.2015.

GI-11/2015 – Instruks om utvidet bruk av DNA-testing. Instruks til UDI av 18.09.2015.

GI-12/2015 – Asylsøknader fra personer som har reist inn i Norge fra Russland – behandling og prioritering. Instruks til UDI av 20.10.2015.

GI-13/2015 – Rask saksbehandling for asylsøkere som har hatt opphold i Russland, jf. utlendingsloven §§ 32 og 90. Instruks til UDI og UNE av 24.11.2015.

GI-01/2016 – Instruks om tolking av utlendingsloven §§ 37 og 63 når flyktningen har reist til hjemlandet i strid med forutsetningene for opphold i Norge. Instruks til UDI og UNE av 14.01.2016.

GI-02/2016 – Instruks om behandling av saker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn etter utlendingsloven kapittel 14, og saker etter eksportkontrollregelverket. Instruks til UNE av 15.03.2016.

GI-03/2016 – Instruks om behandling av saker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn etter utlendingsloven kapittel 14, § 35, og saker etter eksportkontrollregelverket. Instruks til UDI av 15.03.2016.

GI-04/2016 – Instruks om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt, jf. utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og f. Instruks til UDI og UNE av 31.03.2016.

GI-05/2016 – Instruks om behandling av saker som gjelder opphevelse av innreiseforbud for tredjelandsborgere som er omfattet av utlendingsloven kapittel 13 mv. Instruks til UDI av 18.03.2016.

GI-06/2016 – Instruks om nye land på listen over asylsøkere som skal behandles etter reglene i 48-timersprosedyren. Instruks til UDI av 27.04.2016.

GI-07/2016 – Storskogporteføljen – behandling av asylsøknader fremsatt i 2015 fra personer med visum til Russland som var gyldig for én innreise (engangsvisum). Instruks til UDI og UNE av 29.04.2016.

GI-08/2016 – Storskogporteføljen, tilbakemelding på praksisforeleggelse. Instruks til UDI av 24.06.2016.

GI-10/2016 – Utlevering av opplysninger fra asylmottak til politiet. Instruks til UDI 04.07.2016.

GI-11/2016 – Behandling av søknad om nasjonalt besøksvisum med grunnlag i nasjonale hensyn, jf. utlendingsloven § 11. Instruks til UDI av 30.06.2016.

GI-12/2016 – Instruks om relokalisering av asylsøkere fra Italia og Hellas, jf. Norges deltakelse i EUs relokaliseringsprogram. Instruks til UDI av 13.07.2016.


Instrukser gitt av Arbeids- og sosialdepartementet:

AI-2/2013 – Instruks om tolking av unntaket fra kravet om oppholdstillatelse for handels- og forretningsreise i utlendingsforskriften, § 1-1 første ledd bokstav a for gjennomføring av handelsavtaler. Instruks til UDI av 19.12.2013.

AI-1/2014 – Instruks om tolking av utlendingsloven § 110 annet og tredje ledd – oppholdsrett for familiemedlemmer. Instruks til UDI av 20.01.2014.

AI-1/2015 – Instruks om tolking av utlendingsloven § 112 annet ledd bokstav b – arbeidsløs etter å ha hatt lønnet arbeid i mer enn ett år. Instruks til UDI av 29.06.2015.


Tildelingsbrev og tillegg til tildelingsbrev gitt av Justis- og beredskapsdepartementet:

Tildelingsbrev til UNE, tillegg nr. 3, 2013, av 13.12.2013.

Tildelingsbrev til UDI, tillegg nr. 3, 2013, av 19.12.2013.

Tildelingsbrev til UDI, 2014, av 31.01.2014.

Tildelingsbrev til UDI, tillegg nr. 1, 2014, av 10.04.2014.

Tildelingsbrev til UDI, tillegg nr. 2, 2014, av 04.07.2014.

Tildelingsbrev til UDI, tillegg nr. 3, 2014, av 18.12.2014.

Tildelingsbrev til UNE, 2014, av 31.01.2014.

Tildelingsbrev til UNE, tillegg nr. 1, 2014, av 11.04.2014.

Tildelingsbrev til UNE, tillegg nr. 2, 2014, av 02.07.2014.

Tildelingsbrev til UNE, tillegg nr. 3, 2014, av 18.12.2014.

Tildelingsbrev til UDI, 2015, av 15.03.2015.

Justis- og beredskapsdepartementets instruks til UDI (gjelder økonomi- og virksomhetsstyringen), revidert 16.03.2015.

Tildelingsbrev til UDI, tillegg nr. 1, 2015, av 27.03.2015.

Tildelingsbrev til UDI, tillegg nr. 2, 2015, av 05.05.2015.

Tildelingsbrev til UDI, tillegg nr. 3, 2015, av 03.07.2015.

Tildelingsbrev til UDI, tillegg nr. 4, 2015, av 20.10.2015.

Tildelingsbrev til UDI, tillegg nr. 5, 2015, av 16.12.2015.

Tildelingsbrev til UNE, 2015, av 20.01.2015.

Justis- og beredskapsdepartementets instruks til UNE (gjelder økonomi- og virksomhetsstyringen), revidert 20.01.2015.

Tildelingsbrev til UNE, tillegg nr. 1, 2015, av 27.03.2015.

Tildelingsbrev til UNE, tillegg nr. 2, 2015, av 02.07.2015.

Tildelingsbrev til UNE, tillegg nr. 3, 2015, av 21.12.2015.

Tildelingsbrev til UDI, 2016, av 17.02.2016.

Justis- og beredskapsdepartementets instruks til UDI, 2016 (gjelder økonomi- og virksomhetsstyringen), revidert 11.04.2016.

Tildelingsbrev til UDI, tillegg nr. 1, 2016, av 07.04.2016.

Tildelingsbrev til IMDi, tillegg nr. 3, og UDI, tillegg nr. 2, 2016, 27.06.2016 (felles).

Tildelingsbrev til UDI, tillegg nr. 3, 2016, av 05.07.2016.

Tildelingsbrev til UNE, 2016, av 17.02.2016.

Justis- og beredskapsdepartementets instruks til UNE, 2016 (gjelder økonomi- og virksomhetsstyringen), revidert 11.04.2016.

Tildelingsbrev til UNE, tillegg nr. 1, 2016, av 07.04.2016.

Tildelingsbrev til UNE, tillegg nr. 2, 2016, av 30.06.2016.

For ordens skyld nevner jeg at både Justis- og beredskapsdepartementets og Arbeids- og sosialdepartementets instrukser, samt tildelingsbrevene, er å finne på regjeringens nettsider.