Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1596 (2015-2016)
Innlevert: 14.09.2016
Sendt: 14.09.2016
Besvart: 23.09.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Hvordan vurderer samferdselsministeren forslaget om å omgjøre sambandet Hasvik-Øksfjord til et riksvegferjesamband?

Begrunnelse

I Hasvik kommune i Finnmark er det stor misnøye med fylkesvegferjesambandet Hasvik-Øksfjord. For øykommunen Hasvik er det helt avgjørende å ha et velfungerende ferjetilbud. I dag blir til tider både personbiler og lastebiler stående igjen, noe som skaper store utfordringer for innbyggerne og næringslivet.
Hasvik kommune har foreslått at staten skal overta sambandet, slik at det blir et riksvegferjesamband som det var tidligere. Situasjonen er til tider prekær, noe som skaper betydelige problemer for den store fiskeindustrien i kommunen. Ordføreren i Hasvik og representanter fra fiskeindustrien har for øvrig hatt møte med fiskeriministeren om saken.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I forbindelse med forvaltningsreformen under regjeringen Stoltenberg ble over 17 000 km riksveg omklassifisert til fylkesveg fra 1. januar 2010. I den forbindelse ble også ansvaret for de ferjesambandene som var en del av dette vegnettet overført til fylkeskommunene. I Finnmark medførte forvaltningsreformen at bl.a. tidligere rv 882, herunder ferjestrekningen Øksfjord – Hasvik, ble omklassifisert til fylkesveg.
I arbeidet med Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2018-2029 vil Samferdselsdepartementet vurdere om det er behov for å foreslå endringer i klassifiseringen av riks- og fylkesveger som ble vedtatt med forvaltningsreformen i 2010. Eventuelle endringer av klassifiseringen av ferjesambandet fv 882 Øksfjord – Hasvik vil bli vurdert i dette arbeidet, evt. i regjeringens videre arbeid med kommunereformen.
For øvrig synes det som om begrunnelsen for omklassifisering av ferjesambandet er misnøye med det servicetilbudet som fylkeskommunen har lagt til grunn for sambandet. Dette er fylkeskommunens ansvar og kan ikke tillegges vekt i arbeidet med å vurdere i hvilken grad visse fylkesveger bør omklassifiseres til riksveg.