Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1598 (2015-2016)
Innlevert: 15.09.2016
Sendt: 15.09.2016
Besvart: 23.09.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Er statsråden bekymret for utviklingen der stadig flere mennesker opplever feil behandling av NAV?

Begrunnelse

På seks år har antall Nav-saker i Trygderetten økt med 87 prosent, fra 2 079 i 2009 til 3 896 i 2015. Antallet saker der Trygderetten omgjør eller opphever NAVs vedtak er også økende, noe som betyr at antall personer som vinner over Nav i Trygderetten øker.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Av begrunnelsen for spørsmålet går det frem at spørsmålet knytter seg til at antall saker fra Arbeids- og velferdsetaten som ankes til Trygderetten har økt fra i overkant av 2000 i 2009 til om lag 3900 i 2015, og at Trygderetten omgjør et økende antall av Arbeids- og velferdsetatens vedtak.
Arbeids- og velferdsetaten fatter årlig rundt fire millioner vedtak om økonomiske ytelser. Antallet vedtak som ankes til Trygderetten (3900 saker i 2015) er i lys av dette relativt beskjedent, og i tillegg stadfestes Arbeids- og velferdsetatens vedtak av Trygderetten i om lag ¾ av sakene. Jeg kan dermed ikke se at omfanget av antall saker som er behandlet av Trygderetten i seg selv gir grunnlag for en påstand om at det er en betydelig vekst i antall personer som opplever feil behandling fra Arbeids- og velferdsetaten.
Klageretten er imidlertid en svært viktig rettssikkerhetsgaranti, og der Trygderetten er en viktig del i tillegg til Arbeids- og velferdsetatens egne klageordninger. Bruker kan som kjent fremme klager som først blir behandlet i førsteinstansen (NAV forvaltning for ytelser). Dersom klagen ikke tas til følge i førsteinstansen, sendes den videre til NAV Klageinstans. Om klagen ikke tas til følge der heller, kan bruker anke saken videre til Trygderetten.
Det er viktig for meg at brukerne kan ha tillit til at etaten fatter korrekte vedtak. Derfor har Arbeids- og velferdsetaten de siste årene arbeidet systematisk for å bedre kvaliteten i saksbehandlingen. Dette arbeidet fortsetter, blant annet med bakgrunn i utviklingen i antall klager i Trygderetten. Som et ledd i dette forbedringsarbeidet, har Sintef på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet gjort en kartlegging av årsakene til at etaten og Trygderetten omgjør vedtak om økonomiske ytelser etter at brukerne har påklaget dem. Kartleggingen har munnet ut i rapporten «Omgjøring av vedtak i Nav og Trygderetten – omfang og årsaker». Arbeids- og velferdsdirektoratet er i gang med å vurdere og følge opp anbefalinger som rapporten kom med. Jeg er fornøyd med at direktoratet har satt i gang et slikt arbeid, og departementet følger dette opp i styringsdialogen med direktoratet.