Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1599 (2015-2016)
Innlevert: 15.09.2016
Sendt: 15.09.2016
Rette vedkommende: Innvandrings- og integreringsministeren
Besvart: 23.09.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Et dokument om «forskjellige problemstillinger og utfordringer knyttet til helse i forbindelse med økt asylankomst til Norge» holdes hemmelig av Helsedepartementet fordi det heter at opplysningene kan være skadelige og påvirke sikkerheten i Norge og forsvaret av landet (ABC Nyheter, 25.08.16). Jeg er kjent med at krav om innsyn i dokumentet er oversendt justisministeren.
Vil statsråden bidra til at det blir gitt innsyn, eventuelt klargjøre hvilke lovgrunnlag som legitimerer hemmelighold?

Begrunnelse

Etter et skriftlig spørsmål fra meg datert 01.09.16, skriver helseministeren følgende i sitt svar:

«Det aktuelle dokumentet inneholder i hovedsak en oversikt over aktørbilde og status i prosesser i forbindelse med økte asylankomster fra de fleste departementenes områder. Det er ikke noe i dokumentet, eller i informasjon vi ellers har, som tilsier at asylsøkere som har kommet til Norge utgjør noen fare for folkehelsa. Det beror på en misforståelse at dokumentet omtaler mulige trusler mot helsen ved økte asylankomster.
Rent konkret består dokumentet av en e-post fra Helse- og omsorgsdepartementet samt en e-post og et vedlegg fra Justis- og beredskapsdepartementet. Alle disse er gradert "fortrolig" i henhold til beskyttelsesinstruksen § 4 tredje ledd.»

Det gjøres oppmerksom på at et dokument klassifiseres «fortrolig» etter beskyttelsesinstruksen § 4 tredje ledd, dersom det vil kunne skade offentlige interesser, en bedrift, en institusjon eller en enkeltperson at dokumentets innhold blir kjent for uvedkommende.
Som hovedregel skal innsyn i offentlige dokumenter gjelde, jf. offentlighetsloven.
Jeg er kritisk til graderingen og hemmeligholdelsen. Det skaper unødvendig bekymring og usikkerhet i befolkningen når det nektes innsyn i dokumenter som er av allmenn interesse. Helseministeren hevder at det ikke inneholder noen informasjon som truer folkehelsen, og alt beror på en misforståelse. Da finner jeg det problematisk at dokumentet ikke frigis.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: De aktuelle dokumentene ble avgradert og stilt til rådighet for journalisten i ABC-nyheter 14. september, det vil si dagen før brevet fra stortingsrepresentant Greni ble sendt.
Dokumentene er avgradert med unntak av noen få passasjer som fortsatt unntas offentlighet i henhold til offentleglovas § 15 tredje ledd. Disse passasjene omfatter i all hovedsak eksplisitte referanser til drøftelser i regjeringskonferanser og budsjettarbeid. Det er som kjent en vel etablert praksis at drøftinger i regjeringen ikke er offentlige.