Skriftlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1601 (2015-2016)
Innlevert: 15.09.2016
Sendt: 15.09.2016
Besvart: 22.09.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Kan forsvarsministeren bekrefte at ansattes rettigheter og pensjonsordninger, herunder den lukkede ytelsesbaserte pensjonsordningen i Statens Pensjonskasse videreføres i tråd med stortingsflertallets merknad?

Begrunnelse

Under behandlingen av prop.79 LS(2015-2016) Lov om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap og vedtak om endring av statlig aksjepost, jfr. Innst. 367 S(2015-2016) understreket utenriks- og forsvarskomiteens flertall - alle unntatt medlemmene fra SP og Venstre - at " de ansattes rettigheter og pensjonsordninger i statsforetaket må videreføres. Dette gjelder også avtalen om en lukket ytelsesbasert pensjonsordning i Statens Pensjonskasse for ansatte i selskapet fra før omdannelsen av statsforetak".

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Som det fremgår av Prop. 79 LS (2015–2016) Lov om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap og vedtak om endring i statlig eierpost, så ville ikke omdanningen til aksjeselskap i seg selv medføre noen endringer i de ansattes pensjons-rettigheter. Da AIM Norway ble stiftet som aksjeselskap 26. august 2016 fikk de aktuelle ansatte derfor videreført sitt medlemskap i Statens pensjonskasse. Dette var viktig for Forsvarsdepartementet som eier, siden det er styrets ansvar å vurdere selskapets pensjons-tilknytning. Noe som også fremgår klart av proposisjonen. Dette standpunktet er i tråd med rolledelingen mellom eier og selskapsledelsen i relevant lovverk og prinsipper for god eierstyring. Forvaltningen av selskapet hører under styret og daglig leder. Det vises forøvrig i denne sammenheng til komiteens samlede merknad i Innst. 366 L (2015–2016):
Komiteen noterer at Forsvarsdepartementet legger til grunn at omdanningen til aksjeselskap i seg selv ikke vil medføre noen endringer i selskapets pensjonsordninger. Komiteen merker seg videre at det er styrets ansvar å vurdere selskapets fremtidige pensjonstilknytning.
Det er fortsatt min klare oppfatning at spørsmål om selskapets pensjonstilknytning tilligger styret å vurdere, og det er ikke noe som Forsvarsdepartementet som eier vil eller bør utøve sin eiermakt på, da det vil bryte med og undergrave rolle- og ansvarsdelingen som selskaps-lovgivningen har lagt opp til.