Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til statsministeren

Dokument nr. 15:1605 (2015-2016)
Innlevert: 16.09.2016
Sendt: 16.09.2016
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 23.09.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Hva burde statsministeren ha gjort for å sikre seg at hun ikke ble ansvarlig for en nominering til 24. konsesjonsrunde som var et brudd på gjeldende politikk ved åpne for nominering av blokker som ikke er åpnet for oljevirksomhet, ikke skal åpnes for oljevirksomhet og blokker som er omfattet av marint vern?

Begrunnelse

I en regjeringskonferanse før sommeren ga regjeringen grønt lys til Lien for hans plan om å starte en 24. runde med tildeling av områder for oljeleting på norsk sokkel. VG hevder (14. september) at i forkant hadde Olje- og energiminister Tord Lien sendt ut informasjon til resten av regjeringen med sitt forslag om en ny konsesjonsrunde uten kart over de områdene han ønsker å få nomineringer på. I så fall har regjeringen åpnet for nomineringer uten å vite hvor det skulle nomineres. Fakta i etterkant underbygger dette. 30. august, sendte OED ut et kart som viste hvilke områder departementet ønsket tilbakemeldinger fra oljeselskapene på. I tilbakemeldingene, kalt nomineringen, skal oljeselskapene sende inn geologiske data og analyser og anbefale hvilke områder de mener bør lyses ut. Det har i ettertid vist seg at kartet sendt ut 30. august inneholdt blokker som ikke er åpnet for oljevirksomhet, ikke skal åpnes for oljevirksomhet og blokker som er omfattet av marint vern. OED har i flere runder korrigert kartene for å få de i overensstemmelse med gjeldende politikk. NTB siterer statsminister Erna Solberg 15. september

«Regjeringen burde ha visst hvilke områder som var inkludert da de lot oljeselskapene peke ut nye områder i den 24. konsesjonsrunden».

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Jeg viser til spørsmål nr. 1605 av 15. september 2016 fra representanten Hansson til statsministeren. Brevet er oversendt meg til besvarelse.
Deler av representanten Hanssons spørsmål berører det interne arbeidet i regjeringen. Dette er noe jeg ikke går inn på, verken i denne eller i andre saker.
Olje- og gassvirksomheten er en bærebjelke i norsk økonomi og vil fortsette å være det i tiår fremover. Den bidrar til arbeidsplasser og nærings-, teknologi- og samfunnsutvikling over hele landet. Petroleumsvirksomheten på norsk sokkel er underlagt strenge krav til miljø, sikkerhet og beredskap, og skjer i sameksistens med andre næringer. Et omfattende virkemiddelapparat er utviklet over mer enn 40 år.
Det å holde et forutsigbart og høyt tempo når det gjelder å tildele nye områder for petroleumsaktivitet er avgjørende for å nå hovedmålet i petroleumspolitikken om å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. På denne måten skapes gode, trygge arbeidsplasser og store inntekter til fellesskapet. Derfor er fremdrift i, og ro rundt, gjennomføringen av 24. runde viktig.
Departementet gjennomfører konsesjonsrunder i tråd med gjeldende lover og forskrifter. I departementets arbeid med alle konsesjonsrunder legger jeg til grunn forvaltningsplanene og avtalen med samarbeidspartiene. Det gjelder også for 24. konsesjonsrunde.
En konsesjonsrunde har tre hovedfaser – nominasjon, utlysning og tildeling. Nominasjonsprosessen er et verktøy for å hente inn oppdatert kunnskap om geologien på norsk sokkel fra oljeselskapene, og for å få kartlagt hvor oljeselskapene ønsker å utforske geologien nærmere.
Oljedirektoratet gir etter nominasjonsprosessen en faglig vurdering til departementet om hvilke områder som bør utlyses. Departementet lager deretter et forslag til utlysning som sendes på offentlig høring. Etter høringsrunden utlyses runden. Det er gjennom utlysningen at myndighetene tar stilling til hvilke områder oljeselskapene har mulighet til å søke på i en konsesjonsrunde.
Av utlysningen framgår også tidsfristen oljeselskapene har for å søke på de utlyste områdene. Tildeling av nye utvinningstillatelser skjer etter at søknadene er ferdigbehandlet.
Departementet inviterte den 29. august 2016 oljeselskapene til å nominere areal til 24. runde med nominasjonsfrist 30. november.
Etter tidsplanen skal et forslag til utlysning i 24. konsesjonsrunde sendes ut på høring tidlig i 2017, med påfølgende utlysning før sommeren 2017. Det har aldri vært aktuelt å utlyse områder i 24. runde som er begrenset gjennom forvaltningsplanene eller samarbeidsavtalen. Det var en feil vurdering av departementet å åpne for nominering for alle åpne områder utenom TFO-området i brevet av 29. august. Derfor presiserte vi i brev av 8. september hvilke blokker som departementet ønsker å motta nominasjoner til 24. runde.
Hansson viser også til blokker omfattet av marint vern. En del av Jærkystens marine verneområde strekker seg inn i en blokk som er åpnet for petroleumsvirksomhet. Da vern ble etablert, var det kjent at området allerede var åpnet for petroleumsvirksomhet. Vern betyr ikke et prinsipielt forbud mot enhver økonomisk aktivitet. Men de konkrete vernebestemmelsene akkurat i Jærkysten marine verneområde utelukker enhver virksomhet som påvirker havbunnen der.