Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1626 (2015-2016)
Innlevert: 20.09.2016
Sendt: 21.09.2016
Besvart: 28.09.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Olje- og energiministeren har stadfesta at han feilinformerte og har skapt utryggleikleik om kva område han ville opne for nominering frå oljeselskapa i den 24. konsesjonsrunden.
Kan statsråden gjere greie for korleis denne feilinformasjonen kunne førekome og korleis han valde å inkludere Lofoten, Bjørnøya og Møre i utlysingskarta?

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Petroleumsvirksomheten på norsk sokkel er underlagt strenge krav til helse, miljø og sikkerhet, og skjer i sameksistens med andre brukere av havet. Et omfattende virkemiddelapparat er utviklet over mer enn 40 år. Prosessen med å tildele nye utvinningstillatelser er bare en av flere brikker i dette systemet. Ingen aktivitet på norsk sokkel aksepteres med mindre hensynene til helse, miljø og sikkerhet ivaretas og god sameksistens med andre brukere av havet sikres.
Departementet gjennomfører konsesjonsrunder i tråd med gjeldende lover, forskrifter og rammer. En konsesjonsrunde har tre hovedfaser – nominasjon, utlysning og tildeling. Nominasjonsprosessen er et verktøy for å hente inn oppdatert kunnskap om geologien på norsk sokkel fra oljeselskapene, og for å få kartlagt hvor oljeselskapene ønsker å utforske geologien nærmere. I arbeidet med nominasjoner sammenstiller selskapene sin opparbeidede kunnskap om undergrunnen på norsk sokkel. I denne fasen gjennomfører selskapene ingen aktivitet til havs.
Oljedirektoratet gir etter nominasjonsprosessen en faglig vurdering til departementet om hvilke områder som er geologisk og kommersielt interessante for utlysning. Departementet utarbeider deretter et forslag til utlysning som sendes på offentlig høring. Etter høringsrunden utlyses runden. Det er gjennom utlysningen at myndighetene tar stilling til hvilke områder oljeselskapene har mulighet til å søke på i en konsesjonsrunde.
Av utlysningen framgår blant annet tildelingskriteriene og overordnede rammer for å ivareta hensynene til helse, miljø og sikkerhet samt andre brukere av havet. Utlysningen inkluderer også tidsfristen oljeselskapene har for å søke på de utlyste områdene. Områder som ikke utlyses vil ikke kunne bli tildelt. Etter at søknadene er ferdigbehandlet skjer tildelingen av nye utvinningstillatelser av Kongen i Statsråd.
I mitt arbeid med de fire konsesjonsrundene jeg har gjennomført er forvaltningsplanene og avtalen med samarbeidspartiene lagt til grunn. Det gjelder også for mitt arbeid med 24. konsesjonsrunde.
Det er Olje- og energidepartementet som inviterer oljeselskapene til å nominere blokker i areal åpnet for petroleumsvirksomhet. Hvilke åpnede områder som kan nomineres framgår av invitasjonsbrevet til selskapene. Det var departementet som utarbeidet og sendte ut nominasjonsbrevet til 24. konsesjonsrunde den 29. august, og som kom med det faglige innholdet til pressemeldingen statsministerens kontor sendte ut samme dag. Ved en inkurie inneholdt pressemeldingen feil informasjon om hvilke områder selskapene var invitert til å nominere i. Da dette ble oppdaget av departementet, ble meldingen korrigert samme dag.
Oljedirektoratet legger ut informasjon om konsesjonsrunder på norsk sokkel på sin hjemmeside. Direktoratet publiserte den 30. august en nettsak om brevet fra departementet til selskapene. Dagen etter la direktoratet ut kart som viste hvilke områder departementet i sitt brev til oljeselskapene hadde invitert til nominasjoner av.
Det er ikke i nominasjonsprosessen, men først gjennom utlysningen at myndighetene tar stilling til hvilke områder oljeselskapene kan søke på i en konsesjonsrunde. Kart over de områder som vil bli utlyst, og som oljeselskapene kan søke å få tildelt i 24. konsesjonsrunde, vil etter planen først foreligge første halvår 2017.
Det har aldri vært aktuelt å utlyse områder i 24. konsesjonsrunde som er begrenset gjennom forvaltningsplanene eller samarbeidsavtalen. Det var en feil vurdering av departementet å åpne for nominering i alle åpne områder utenom TFO-området i brevet av 29. august. Derfor presiserte vi i brev av 8. september hvilke blokker som departementet ønsker å motta nominasjoner i 24. runde.