Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1632 (2015-2016)
Innlevert: 22.09.2016
Sendt: 22.09.2016
Besvart: 28.09.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Kan statsråden gjøre rede for hvilke konkrete oppgaver som er tiltenkt politikontaktene, inkludert hvilken rolle politikontaktene skal ha i det forebyggende arbeidet i kommunene?

Begrunnelse

I dag sitter det lokale politiet med uvurderlig lokalkunnskap, som er helt vesentlig både for forebyggende arbeid, så vel som for å kunne være i stand til å roe ned situasjoner før de eskalerer. Nå som kommunene på kort tid må komme med innspill til lokalisering av tjenestestruktur i politiet er det helt sentralt at disse har tilstrekkelig informasjon til å gjøre gode valg for deres kommune. Jeg har fått tilbakemeldinger fra flere lokale folkevalgte om at innholdet i ordet «politikontakt» er uklart, noe som gjør det vanskelig å få et klart bilde av hvilket tilbud dette skal være, inkludert hvordan politikontakten skal sikre at politiet beholder og oppdaterer sin lokalkunnskap. Jeg ønsker derfor at statsråden konkretiserer hvordan disse hensynene skal ivaretas.
Justisministeren skriver i sitt svar av 29/8 2016 til stortingsrepresentant Kjersti Toppe dette:
«Jeg vil samtidig vise til at det allerede er gitt flere føringer knyttet til den lokale strukturen som kan stimulere til spredt bosetting. Ordningen med politikontakter vil kunne gi incentiver til bosetting i de kommuner politikontakter dekker. Det er også gitt føringer om at politiets tjenestesteder skal lokaliseres slik at minst 90 % av befolkningen i alle politidistrikter skal kunne kjøre til nærmeste tjenestested i løpet av 45 minutter. Det sikrer en spredning av politiets arbeidsplasser og gir grunnlag for spredt bosetting for politiansatte.»
Det er mulig å lese dette svaret som om politikontaktene skal ha tilsvarende en full stillings arbeid i kommunene hver av de dekker, i og med at ordningen i følge justisministeren skal kunne gi «incentiver til bosetting i de kommuner politikontakter dekker». Omfanget av rollen som politikontakt er også noe kommunene bør ha kunnskap om i den pågående prosessen.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Gjennom nærpolitireformen vil vi få et mer enhetlig politi, som jeg mener vil legge til rette for et bedre samarbeid mellom politiet og kommunene. Alle kommuner vil få tildelt minimum én politikontakt, og politikontakten vil være det viktigste kontaktleddet mellom politiet og kommunene. Det er utarbeidet en konkret beskrivelse av politikontaktens rolle og oppdrag. Under gjengir jeg noen av disse poengene.
Politikontakten skal gi råd om og følge opp riktig bruk av kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak. Videre skal de ha ansvar for at anbefalinger fra ulike samarbeidsfora som Politiråd og SLT (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) følges opp. I tillegg skal det avtales faste møter mellom politikontakten og kommunen, og det skal utarbeides forpliktende samarbeidsavtaler mellom partene.
Politikontakten skal være tilstede i hver kommune en eller flere dager i uken, også i kommuner uten tjenestested. Politikontakten må ha god lokalkunnskap, bygge relasjoner og sørge for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. Politikontakten vil få en viktig rolle i å mobilisere lokalt politi og aktørene i den enkelte kommune, næringsliv, frivillige organisasjoner og andre grupper i lokalmiljøet. Siktemålet er at det skal være godt forebyggende arbeid og at det ved behov iverksettes helhetlig innsats mot et kriminalitetsproblem.
Politikontakten vil være et supplement til det øvrige kriminalitetsforebyggende arbeidet i politiet, både ved de geografiske driftsenhetene og ved de funksjonelle driftsenhetene. Politikontakten vil få et særlig ansvar for å følge med på kriminalitetsbildet i kommunen og utvikling av trender lokalt gjennom tett kontakt med etterretningsfunksjonen i politiet.
Målet er at dialogen og samarbeidet mellom politi og kommune skal styrkes ved opprettelsen av politikontakter.