Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1634 (2015-2016)
Innlevert: 22.09.2016
Sendt: 23.09.2016
Besvart: 30.09.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Det er stor forskjell på hvor mange dommer som foreligger knyttet til menneskehandelsaker i de ulike politidistriktene. Noe av årsaken til det kan være manglende prioritering knyttet til etterforskning av disse sakene.
Vil statsråden vurdere å be Politidirektoratet om å innføre måltall for menneskehandelsaker, hva er eventuelt begrunnelsen for at man velger ikke å innføre dette og hva er årsaken til at dette ikke er blitt gjort tidligere?

Begrunnelse

Justisdepartementet legger føringer for hvilke områder politiet skal prioritere i tildelingsbrevet til POD, som igjen gir beskjed til sine politidistrikt om hvilke kriminalitetstyper som skal prioriteres. Dette gjøres ved å utarbeide konkrete måltall i disponeringsskrivet til politimestrene. Politimestrene skal så utarbeide en Virksomhetsplan for deres politidistrikt for å sikre at målsetningene nås.
Disse måltallene er viktige med tanke på hvorledes arbeidet med de ulike kriminalitetsformene prioriteres lokalt i det enkelte politidistrikt. Det synes som ingen politidistrikt p.t. har måltall for menneskehandel, altså hvor mange menneskehandelsaker de skal etterforske hvert år. Mangel på måltall for menneskehandelsaker vil kunne påvirke hvorledes politidistriktene bruker sine ressurser. Menneskehandelsaker er krevende og komplekse å etterforske. Risikoen for bakmenn må bli høyere, og da må politiet etterforske menneskehandelsaker. Det er derfor særs viktig at politidistriktene prioriterer disse sakene.