Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1635 (2015-2016)
Innlevert: 22.09.2016
Sendt: 23.09.2016
Rette vedkommende: Innvandrings- og integreringsministeren
Besvart: 30.09.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Høsten 2015 vedtok et enstemmig Storting at regjeringen skulle utrede mulighet for å gi oppholdstillatelse til mennesker det er sannsynliggjort at er ofre for menneskehandel.
Hva er status for dette arbeidet og når vil endringene være på plass?

Begrunnelse

Menneskehandelsaker er komplekse saker og kan være vanskelig å etterforske. Det kan medføre at bakmenn går fri, og ofre for menneskehandel som ikke har lovlig opphold i Norge sendes tilbake til et liv i slaveri. Det er uholdbart. Beskyttelse av ofre for menneskehandel kan ikke avhenge av om bakmenn blir dømt, men om det er sannsynliggjort at offeret faktisk er utsatt for menneskehandel.
Da Stortinget behandlet forslaget uttalte en enstemmig Justiskomite følgende:

"Komiteen viser til at menneskehandelsaker er komplekse saker og kan være vanskelig for politiet å etterforske fordi bakmenn ofte oppholder seg i andre land og med mange ledd fra offeret. Innvilgelse av permanent oppholdstillatelse for ofre for menneskehandel er knyttet til at det er tatt strafferettslige skritt mot bakmenn. Vilkåret er at offeret avgir vitneforklaring som fornærmet i en rettssak om menneskehandel. På grunn av stor frykt for represalier fra bakmenn, mot seg selv eller sin familie, velger mange ofre ikke å anmelde saken. Etter komiteens mening er det avgjørende for å bekjempe menneskehandel at gjerningspersoner blir straffedømt.
Risikoen for bakmenn må økes. Det er derfor etter komiteens mening nødvendig å utrede nærmere om oppholdstillatelsen bør knyttes til andre momenter enn selve straffeforfølgelsen av bakmenn. Personer som det er sannsynliggjort er ofre for menneskehandel bør få permanent oppholdstillatelse, for å sikre at de ikke blir uttransportert til bakmenn og blir utnyttet videre til menneskehandel i andre land. Rettssikkerheten til det enkelte offer må ivaretas på en bedre måte."

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Justis- og beredskapsdepartementet gjennomgår nå dagens regelverk for oppholdstillatelse til antatte ofre for menneskehandel, for å sikre tydelighet i regelverket, mer effektiv saksbehandling og bedre forutsigbarhet. Det er foreløpig ikke mulig å tidfeste nøyaktig når arbeidet vil være sluttført. For ordens skyld vil jeg nevne at det allerede etter dagens regelverk finnes en rekke rettslige grunnlag som kan benyttes for å gi ofre for menneskehandel opphold.
I tråd med våre internasjonale forpliktelser har Norge etablert ulike bistandstiltak for ofre for menneskehandel. Vi har innført en refleksjonsperiode på 6 måneder. Refleksjonsperioden innebærer en begrenset oppholdstillatelse som gis til antatte ofre for menneskehandel. Formålet med refleksjonsperioden er å gi antatte ofre for menneskehandel bistand slik at de får en mulighet til å komme seg ut av en tvangssituasjon og å vurdere om forholdet skal anmeldes. Terskelen for å få innvilget slik midlertidig oppholdstillatelse er derfor lav.
Ofre for menneskehandel vil kunne få beskyttelse (asyl) i medhold av utlendingsloven § 28 dersom vilkårene for å oppnå flyktningstatus er oppfylt. Søker vil for det første kunne få asyl dersom vedkommende har en velbegrunnet frykt for forfølgelse begrunnet i et nærmere bestemt grunnlag, og er ute av stand til eller på grunn av slik frykt er uvillig til å påberope seg sitt hjemlands beskyttelse. For det annet kan det innvilges asyl dersom søker risikerer umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved tilbakevending til hjemlandet.
Som representanten Ropstad viser til, skal ofre for menneskehandel som avgir vitneforklaring som fornærmet i en rettssak om menneskehandel innvilges oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse i Norge. Slik tillatelse er imidlertid ikke bare avhengig av at det tas ut tiltale: Selv om vilkårene for oppholdstillatelse ut fra en situasjon som nevnt overfor ikke er oppfylt, kan det innvilges oppholdstillatelse til utlending som har avgitt vitneforklaring for retten eller for politiet i en sak som vedrører menneskehandel eller hallikvirksomhet. Dette forutsetter at det er grunn til å anse at utlendingen på grunn av sin forklaring befinner seg i en tilstrekkelig vanskelig situasjon.
Dersom søkeren heller ikke fyller vilkårene for en slik tillatelse, skal tillatelse på bakgrunn av sterke menneskelige hensyn vurderes etter en helhetsvurdering av alle momentene i saken.