Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1636 (2015-2016)
Innlevert: 22.09.2016
Sendt: 23.09.2016
Besvart: 30.09.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil statsråden gjere greie for møtepraksisen mellom dei fire regionale helseføretaka, og stadfeste eller ikkje stadfeste om det stemmer at det vert gjennomført formelle møter på RHF- nivå som ikkje praktiserer offentlegheit med omsyn til sakslister og referat?

Begrunnelse

Av tilsette i spesialisthelsetenesta er spørsmålsstillar gjort merksam på at dei fire regionale helseføretaka har "samarbeidsmøter" , men at tilsette og tillitsvalde ikkje får vite kva som vert diskutert på desse lukka møta. Ikkje er det offentleg kva sakslistene er, kva som vert gjort av eventuelle "avgjerder", og det er heller ikkje referat.
Tilsette fryktar at ein del helse-avgjerder i realiteten vert fatta på desse møta, og meiner det er oppsiktsvekkjande at ikkje eingong saksliste er offentleg, eller at det vert skrive referat.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: De regionale helseforetakene har opplyst at de fire administrerende direktørene har samarbeidsmøter. Møtene blir omtalt som "AD-møter".
AD-møtet er et forum der de fire administrerende direktørene kan diskutere saker av felles interesse, blant annet behov for felles styresaker. For å sikre et likeverdig tjenestetilbud på tvers av helseregionene er det nødvendig å samarbeide om felles styresaker og strategier i forkant av regional saksforberedelse og styrebehandling.
Forumet er ikke et formelt organ og har ingen beslutningsmyndighet. Myndigheten til å fatte beslutninger ligger i de ulike regionale helseforetakene, der forankring og involvering av tillitsvalgte og vernetjenesten skjer. Styrene i foretakene avgjør saker som ikke ligger innenfor daglig drift.
Helseforetaksloven § 26 a fastsetter at styremøte som hovedregel skal holdes for åpne dører. Styremedlemmenes drøftinger og saksgrunnlaget de baserer seg på er derfor offentlig. De møtene som administrasjonen deltar i som ledd i saksforberedelsene til styrets behandling er ikke offentlige.
Møte mellom de regionale helseforetakene blir ikke omfattet av bestemmelsene i helseforetaksloven om møteoffentlighet. Det er derfor ikke krav om at publikum kan ta del i eller få innsyn i møte mellom de regionale helseforetakene.
Saksdokumenter, også sakslister og referat, som blir sendt mellom de regionale helseforetakene er omfattet av offentleglova. Lovens hovedregel er at de som ber om det skal få innsyn i disse dokumentene.