Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1645 (2015-2016)
Innlevert: 23.09.2016
Sendt: 23.09.2016
Besvart: 30.09.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Det er no knytt uvisse til om samordningsoppdraget kan medføre at region 1 (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder) skal ha krav om yngling av jerv. Dette strir etter mitt syn mot rovviltforliket (Innst. S. nr. 174 – 2003-2004).
Kan statsråden klargjere om han ser føre seg endring i region 1 sin status som beiteprioritert område der det i dag ikkje skal vere nasjonale bestandsmål for dei fire store rovdyra?

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Som representanten skriver i sin begrunnelse, ble det i 2014 gitt et oppdrag til rovviltnemnda i region 3 om å lede et arbeid som skulle vurdere en bedre samordning av jerveforvaltningen i Sør-Norge. Dette innebærer et ansvar for samarbeid og dialog, og ikke endringer i nemndenes selvstendige myndighet for fastsetting av forvaltningsplaner i de enkelte regioner. Det innebærer heller ikke noe mandat til å endre fordelingen av regionale bestandsmål. Bakgrunnen for oppdraget var en gradvis svakere bestandssituasjon i den sørvestlige delbestanden i det sørnorske jerveområdet, og hva nemndene i fellesskap kan gjøre for å bedre situasjonen.
I oppdragsbrevet av 21. mai 2014, som var et felles brev fra klima- og miljøministeren og landbruks- og matministeren, er det blant annet sagt:

"Bestanden av jerv inndeles i tre delbestander, og den sørvestlige delbestanden med tilhold vest og sør for Østerdalen er fåtallig. Videre er det slik at Østerdalen fungerer som en barriere for utveksling av individer mellom den sørvestlige delbestanden og den østlige delbestanden. Rovdata beskriver den sørvestlige delbestanden som sårbar grunnet spedt rekrutteringsgrunnlag med relativt få ynglinger og svært begrenset tilførsel av dyr utenfra. Utfordringer når det gjelder antall og utveksling av individer til den sørvestlige delbestanden av jerv i Sør-Norge må derfor vektlegges i forvaltningen av arten i Sør-Norge. Videre er det for Sør-Norge sin del også utfordringer knyttet til arealdifferensieringen i de enkelte regioner og hensynet til naboregioner. Årsaken til dette er at Sør-Norge skiller seg noe fra nordlige deler av landet ved at det er flere tilgrensende naboregioner å forholde seg til, noe som særlig gjelder region 3 (Oppland) som grenser til regionene 1, 2, 4, 5 og 6. Vi er kjent med at rovviltnemnda i region 3 (Oppland) har tatt initiativ overfor tilgrensende forvaltningsregioner for samordning når det gjelder forvaltningen av jerv i Sør-Norge, og mener dette er et godt initiativ som vil bidra til å finne best mulige løsninger både med hensyn til jerv og beitenæring.
På denne bakgrunn legger Klima- og miljødepartementet opp til å be rovviltnemnda i region 3 (Oppland) om å inneha en særlig samordningsrolle når det gjelder jerv i Sør-Norge. Dette innebærer et ansvar for samarbeid og dialog, og ikke endringer i nemndenes selvstendige myndighet for fastsetting av forvaltningsplaner i de enkelte regioner."

Som ledd i dette arbeidet har NINA, på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland, i juni 2016 utarbeidet rapporten "Samordning av forvaltning av jerv i Sør-Norge – en kunnskapsoversikt", NINA-rapport 1255. Rapporten har flere faglige anbefalinger som det nå er opp til de aktuelle nemndene å jobbe videre med innenfor rammene av landbruks- og matministerens og mitt felles oppdrag.